Visa allt om Moser-Textil Aktiebolag
Visa allt om Moser-Textil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 760 662 458 468 420 537 635 834 1 118 1 412
Övrig omsättning 3 - - - - - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 400 187 -68 35 -78 -35 -66 6 117 213
Resultat efter finansnetto 400 187 -68 35 -78 -34 -66 9 146 233
Årets resultat 4 108 0 53 9 2 -61 3 59 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 297 307 319 338 358 378 354 98 13
Omsättningstillgångar 521 340 170 272 212 473 535 572 1 163 1 139
Tillgångar 809 637 477 591 550 830 913 926 1 261 1 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 489 381 446 393 564 561 567 784 725
Obeskattade reserver 96 103 57 97 133 226 268 258 265 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 26 39 48 24 41 84 101 213 210
Skulder och eget kapital 809 637 477 591 550 830 913 926 1 261 1 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 253 219 364 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 79 125 50 113 160 0 123 131 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 40 16 36 51 80 108 161 132
Utdelning till aktieägare 200 100 0 65 0 180 0 0 220 0
Omsättning 763 662 458 468 420 537 635 834 1 124 1 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 760 662 458 468 420 269 318 417 559 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 31 108 192 89 168 118 178 248 346 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 409 197 -56 53 -58 -14 -46 18 121 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,80% 44,54% -2,14% 11,43% -21,79% -15,43% -23,86% -25,40% -20,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,44% 29,36% -14,26% 5,92% -14,18% -4,10% -7,23% 0,97% 11,74% 20,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,63% 28,25% -14,85% 7,48% -18,57% -6,33% -10,39% 1,08% 13,24% 16,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,87% 98,79% 100,00% 100,00% 99,29% 99,26% 98,58% 98,08% 99,11% 84,63%
Rörelsekapital/omsättning 65,92% 47,43% 28,60% 47,86% 44,76% 80,45% 71,02% 56,47% 84,97% 65,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,83% 89,38% 89,19% 88,27% 89,28% 88,02% 83,08% 81,77% 77,30% 76,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 605,00% 1 307,69% 435,90% 566,67% 883,33% 1 151,22% 636,90% 556,44% 543,19% 536,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...