Visa allt om Charon Film Aktiebolag
Visa allt om Charon Film Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 225 446 471 378 796 1 054 1 674 2 443 5 871 8 229
Övrig omsättning - - - - 996 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 117 -226 -454 372 -375 95 135 -52 294
Resultat efter finansnetto 137 51 -383 -547 284 -431 63 75 -107 259
Årets resultat 137 51 -383 -547 284 -431 46 2 -1 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 0 0 179 532 886 1 125 1 439 559 830
Omsättningstillgångar 508 671 592 988 1 255 1 335 1 323 863 2 737 25 053
Tillgångar 554 671 592 1 167 1 787 2 221 2 447 2 302 3 296 25 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -628 -765 -816 -433 114 -170 261 215 212 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 616 708 461 850 932 650 503 212 696 410
Kortfristiga skulder 566 727 946 750 740 1 741 1 683 1 875 2 387 25 154
Skulder och eget kapital 554 671 592 1 167 1 787 2 221 2 447 2 302 3 296 25 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 15 23 0 198
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 5 7 0 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 446 471 378 1 792 1 054 1 674 2 443 5 871 8 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 8 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 117 -47 -157 726 -21 435 636 252 594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,55% -5,31% 24,60% -52,51% -24,48% -37,04% -31,48% -58,39% -28,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,85% 17,44% -38,18% -38,90% 20,82% -16,88% 3,88% 5,86% -1,55% 1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,89% 26,23% -47,98% -120,11% 46,73% -35,58% 5,68% 5,53% -0,87% 3,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,78% -12,56% -75,16% 62,96% 64,70% -38,52% -21,51% -41,42% 5,96% -1,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -113,36% -114,01% -137,84% -37,10% 6,38% -7,65% 10,67% 9,34% 6,43% 1,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,65% 21,60% 2,54% 22,13% 34,86% 10,51% 18,84% 11,31% 25,60% 5,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...