Visa allt om JP Anläggningar AB
Visa allt om JP Anläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 831 7 594 9 445 7 408 10 089 9 946 8 307 5 778 9 062 7 290
Övrig omsättning 338 970 92 460 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 367 82 793 2 089 1 396 2 248 927 132 1 837 224
Resultat efter finansnetto 1 843 835 3 645 2 093 1 790 2 259 923 127 1 833 186
Årets resultat 3 005 926 3 563 1 210 1 148 1 252 517 102 986 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 930 6 889 7 140 3 200 3 801 2 223 2 259 749 989 1 325
Omsättningstillgångar 7 520 5 882 3 630 4 574 2 421 3 033 1 586 2 071 2 491 1 195
Tillgångar 12 451 12 771 10 770 7 773 6 221 5 256 3 846 2 820 3 480 2 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 669 8 664 8 081 4 673 3 613 2 645 1 618 1 280 1 362 626
Obeskattade reserver 0 1 883 2 033 2 167 1 635 1 276 729 510 530 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 36 121 35 120 150 328 292 420 523
Kortfristiga skulder 781 2 188 535 898 853 1 185 1 171 737 1 169 1 303
Skulder och eget kapital 12 451 12 771 10 770 7 773 6 221 5 256 3 846 2 820 3 480 2 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 390 390 420 400 390 360 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 512 390 0 0 30 500 325 300 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 161 123 123 123 226 267 227 266 214
Utdelning till aktieägare 0 0 0 155 150 180 225 179 184 250
Omsättning 5 169 8 564 9 537 7 868 10 092 9 946 8 307 5 778 9 062 7 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 831 7 594 9 445 7 408 10 089 4 973 4 154 2 889 4 531 3 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 834 632 608 568 568 681 574 540 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 469 339 1 044 2 450 2 191 2 908 1 437 453 2 268 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,38% -19,60% 27,50% -26,57% 1,44% 19,73% 43,77% -36,24% 24,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,81% 6,54% 33,86% 26,94% 28,92% 43,09% 24,28% 4,96% 53,59% 9,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,17% 11,00% 38,61% 28,27% 17,83% 22,77% 11,24% 2,42% 20,58% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,25% 13,13% 37,41% 57,01% 42,12% 54,15% 47,82% 47,75% 47,94% 40,19%
Rörelsekapital/omsättning 139,49% 48,64% 32,77% 49,62% 15,54% 18,58% 5,00% 23,09% 14,59% -1,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,72% 79,34% 89,76% 81,86% 77,45% 68,22% 56,04% 58,72% 50,10% 26,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 962,87% 268,83% 678,50% 509,35% 283,82% 255,95% 135,44% 281,00% 213,09% 91,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...