Visa allt om SUMMERA Ekonomi & Data Aktiebolag
Visa allt om SUMMERA Ekonomi & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 005 292 835 973 945 1 022 1 232 1 043 1 150 1 119
Övrig omsättning - 43 - - - - - - 12 13
Rörelseresultat (EBIT) 20 46 10 53 47 -231 73 32 28 74
Resultat efter finansnetto 13 36 3 22 6 -264 38 11 4 59
Årets resultat 13 36 -3 21 6 -257 21 -7 -11 30
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 29 44 27 37 30 21 40 60 63
Omsättningstillgångar 1 055 573 897 698 651 673 956 674 467 653
Tillgångar 1 093 601 941 724 688 704 977 714 526 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 161 125 128 107 100 173 152 159 169
Obeskattade reserver 7 7 7 1 0 0 7 7 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 54 0 21 0 55 66 80 41
Kortfristiga skulder 912 433 755 595 560 603 742 489 280 499
Skulder och eget kapital 1 093 601 941 724 688 704 977 714 526 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 616 520 370 500 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 70 - -
Löner till övriga anställda 550 0 472 436 398 7 0 41 39 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 12 143 139 132 221 193 163 191 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 005 335 835 973 945 1 022 1 232 1 043 1 162 1 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 146 418 487 473 511 616 348 575 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 17 312 314 286 443 376 202 373 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 61 22 63 62 -217 91 52 53 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 244,18% -65,03% -14,18% 2,96% -7,53% -17,05% 18,12% -9,30% 2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,83% 7,65% 1,38% 7,32% 6,83% -32,81% 7,47% 4,48% 5,32% 10,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,99% 15,75% 1,56% 5,45% 4,97% -22,60% 5,93% 3,07% 2,43% 6,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,23% 47,95% 17,01% 10,59% 9,63% 6,85% 17,37% 17,74% 16,26% 13,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,42% 27,70% 13,86% 17,78% 15,55% 14,20% 18,24% 21,99% 31,19% 24,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,68% 132,33% 118,81% 117,31% 116,25% 111,61% 128,84% 137,83% 166,79% 130,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...