Visa allt om StångåBuss Trafik Aktiebolag
Visa allt om StångåBuss Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 119 442 122 744 146 112 145 025 150 547 96 058 87 582 70 327 64 449 53 656
Övrig omsättning 2 156 2 322 2 512 1 028 1 417 283 1 464 1 345 2 072 733
Rörelseresultat (EBIT) 5 178 8 442 10 236 5 868 8 512 850 3 955 3 492 5 346 2 722
Resultat efter finansnetto 3 459 6 267 7 501 2 614 4 783 149 3 379 2 101 3 540 1 070
Årets resultat 297 17 2 2 1 1 0 13 44 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 149 72 253 84 442 96 818 102 152 116 641 32 873 35 116 38 869 37 260
Omsättningstillgångar 41 882 39 508 33 928 29 251 28 588 29 745 19 309 17 052 9 679 7 536
Tillgångar 106 031 111 761 118 370 126 070 130 740 146 386 52 182 52 168 48 548 44 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 070 773 757 755 753 752 751 751 739 695
Obeskattade reserver 41 059 38 059 30 359 26 914 24 364 19 124 17 824 12 766 10 000 6 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 877 51 009 62 355 72 500 72 482 27 356 17 933 19 938 23 826 31 044
Kortfristiga skulder 21 025 21 920 24 899 25 901 33 141 99 154 15 673 18 713 13 984 6 708
Skulder och eget kapital 106 031 111 761 118 370 126 070 130 740 146 386 52 182 52 168 48 548 44 796
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 532 1 436 1 272 1 584 1 751 1 533 990 760 1 811 1 064
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 40 799 38 373 46 748 45 541 43 304 30 235 28 886 23 590 23 385 19 912
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 438 14 008 17 186 16 604 16 712 11 248 10 652 9 568 8 848 7 350
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 121 598 125 066 148 624 146 053 151 964 96 341 89 046 71 672 66 521 54 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 188 209 215 218 108 144 103 102 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 039 653 699 675 691 889 608 683 632 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 290 310 292 294 399 283 329 344 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 659 21 565 25 685 22 554 24 305 8 335 10 622 10 424 11 692 8 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,69% -15,99% 0,75% -3,67% 56,73% 9,68% 24,54% 9,12% 20,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,88% 7,56% 8,66% 4,68% 6,70% 0,58% 7,60% 6,72% 11,03% 6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,34% 6,89% 7,02% 4,07% 5,82% 0,89% 4,53% 4,99% 8,31% 5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,46% 14,33% 6,18% 2,31% -3,02% -72,26% 4,15% -2,36% -6,68% 1,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,21% 27,25% 20,64% 16,33% 14,31% 10,14% 26,61% 19,06% 16,35% 11,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,35% 164,91% 123,34% 100,79% 78,35% 28,07% 115,59% 85,02% 61,65% 105,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...