Visa allt om Björkängsgården SPA AB
Visa allt om Björkängsgården SPA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 682 1 641 127 831 1 408 1 498 1 986 1 978 2 347 2 543
Övrig omsättning 667 418 366 53 29 160 23 69 58 41
Rörelseresultat (EBIT) 1 412 -33 -14 211 129 180 171 296 433 206
Resultat efter finansnetto 1 350 -111 -106 59 -22 13 1 152 206 8
Årets resultat 812 -111 20 46 16 36 38 48 32 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 643 3 122 3 222 3 871 3 468 3 611 4 295 4 405 4 668 4 769
Omsättningstillgångar 1 337 765 791 412 935 1 001 913 885 818 823
Tillgångar 4 979 3 887 4 013 4 283 4 403 4 612 5 208 5 289 5 486 5 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 118 306 418 398 352 337 301 263 215 183
Obeskattade reserver 339 0 0 132 132 176 213 264 174 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 142 3 266 3 471 3 660 3 660 3 660 4 210 4 220 4 451 4 369
Kortfristiga skulder 379 314 125 92 259 440 485 543 646 1 040
Skulder och eget kapital 4 979 3 887 4 013 4 283 4 403 4 612 5 208 5 289 5 486 5 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 207 182 235 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 672 270 384 499 428 442 457 410 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 248 78 130 158 174 235 208 220 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 349 2 059 493 884 1 437 1 658 2 009 2 047 2 405 2 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 2 1 3 3 3 - 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 669 821 127 277 469 499 - 659 782 636
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 461 161 114 211 191 - 243 258 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 678 115 135 336 289 389 405 518 705 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 185,31% 1 192,13% - -40,98% -6,01% -24,57% 0,40% -15,72% -7,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,36% -0,85% -0,35% 5,02% 3,20% 4,31% 3,28% 5,60% 8,11% 3,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,16% -2,01% -11,02% 25,87% 10,01% 13,28% 8,61% 14,96% 18,96% 8,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,86% 74,10% 97,64% 93,74% 88,57% 88,52% 86,86% 85,95% 84,66% 83,01%
Rörelsekapital/omsättning 20,46% 27,48% 524,41% 38,51% 48,01% 37,45% 21,55% 17,29% 7,33% -8,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,77% 7,87% 10,42% 11,70% 10,20% 10,12% 8,79% 8,65% 6,20% 3,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 352,77% 242,04% 626,40% 439,13% 355,60% 216,14% 170,31% 145,12% 110,06% 70,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...