Visa allt om Hausse och Baisse i Halmstad Aktiebolag
Visa allt om Hausse och Baisse i Halmstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 468 945 632 975 254 892 4 706 3 954 3 262 2 190
Övrig omsättning - - - - - - 1 2 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 114 47 -68 -95 -162 -226 -64 -124 -457 -484
Resultat efter finansnetto 252 181 118 7 -46 -168 264 230 -42 -15
Årets resultat 206 128 86 -4 -46 -168 190 222 -42 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 98 201 96 266 432 518 232 186 207
Omsättningstillgångar 263 336 66 55 22 94 171 344 72 192
Tillgångar 495 433 267 152 287 527 689 576 258 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 256 213 127 131 177 346 297 75 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 44 0 2 144 264 250 215 167 291
Kortfristiga skulder 65 133 54 23 13 85 94 63 16 21
Skulder och eget kapital 495 433 267 152 287 527 689 576 258 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 23 80 69 104 228 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 32 10 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 1 12 4 8 33 30 43 82 67
Utdelning till aktieägare 250 100 85 0 0 0 0 12 0 0
Omsättning 1 468 945 632 975 254 892 4 707 3 956 3 264 2 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 468 945 632 975 254 892 4 706 3 954 3 262 2 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 1 46 17 34 113 99 146 310 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 47 -68 -95 -162 -226 -64 -124 -457 -484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,34% 49,53% -35,18% 283,86% -71,52% -81,05% 19,02% 21,21% 48,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,91% 53,12% 53,18% 33,55% 2,09% -0,57% 39,48% 41,67% -9,69% -1,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,17% 24,34% 22,47% 5,23% 2,36% -0,34% 5,78% 6,07% -0,77% -0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,92% 7,51% -0,16% -5,23% -40,55% -9,87% 1,40% 1,32% -3,68% -8,63%
Rörelsekapital/omsättning 13,49% 21,48% 1,90% 3,28% 3,54% 1,01% 1,64% 7,11% 1,72% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,13% 59,12% 79,78% 83,55% 45,64% 33,59% 50,22% 51,56% 29,07% 21,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,77% 109,77% 38,89% 117,39% 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 450,00% 361,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...