Visa allt om Ulf Nordlund AB
Visa allt om Ulf Nordlund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 40 1 986 2 322 2 157 1 729 1 458 997 888 1 131 3 184
Övrig omsättning 108 829 55 - - - - 31 945 -
Rörelseresultat (EBIT) -15 757 232 332 -249 -296 -339 -548 407 -236
Resultat efter finansnetto -15 757 202 302 -293 -354 -339 -548 407 -274
Årets resultat -15 788 83 137 -153 1 2 -3 53 0
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 046 2 352 1 471 1 984 932 1 000 1 356 696
Omsättningstillgångar 617 2 264 702 344 221 299 274 382 303 1 018
Tillgångar 617 2 264 1 748 2 697 1 691 2 283 1 206 1 382 1 658 1 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 1 404 616 533 396 549 548 546 549 496
Obeskattade reserver 0 0 255 165 0 138 440 650 850 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 797 984 1 172 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 228 860 877 1 202 311 424 218 186 259 1 217
Skulder och eget kapital 617 2 264 1 748 2 697 1 691 2 283 1 206 1 382 1 658 1 713
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 235 120 360 370 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 571 624 585 454 130 118 27 66 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 206 145 192 169 147 140 200 218 300
Utdelning till aktieägare 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 148 2 815 2 377 2 157 1 729 1 458 997 919 2 076 3 184
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 993 1 161 1 079 865 729 499 444 566 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 398 395 399 315 264 197 301 333 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 1 025 561 674 361 257 24 -215 714 -58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,99% -14,47% 7,65% 24,75% 18,59% 46,24% 12,27% -21,49% -64,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,43% 33,44% 13,33% 12,31% -14,73% -12,97% -28,11% -39,65% 24,61% -13,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,50% 38,12% 10,03% 15,39% -14,40% -20,30% -34,00% -61,71% 36,07% -7,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,00% 64,25% 67,23% 77,93% 71,89% 69,07% 62,79% 65,99% 53,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 972,50% 70,69% -7,54% -39,78% -5,21% -8,57% 5,62% 22,07% 3,89% -6,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,05% 62,01% 46,62% 24,53% 23,42% 28,50% 72,33% 74,17% 70,02% 28,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,61% 263,26% 80,05% 28,62% 71,06% 70,52% 125,69% 205,38% 116,99% 83,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...