Visa allt om Conimar Aktiebolag
Visa allt om Conimar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 034 5 246 5 323 5 619 6 344 6 534 7 333 8 973 5 917 6 276
Övrig omsättning 3 2 16 20 - - 1 1 - 19
Rörelseresultat (EBIT) 184 -1 011 427 261 240 403 194 562 -21 319
Resultat efter finansnetto 167 -1 010 427 268 195 408 182 533 -32 313
Årets resultat 129 -112 241 182 108 220 112 389 5 148
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 131 134 121 117 154 104 110 201 332
Omsättningstillgångar 1 868 1 780 3 064 3 148 3 295 2 698 2 822 2 635 2 436 2 168
Tillgångar 1 990 1 911 3 199 3 268 3 411 2 852 2 926 2 745 2 638 2 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 423 1 294 1 406 1 165 983 1 876 1 914 2 129 1 741 1 736
Obeskattade reserver 22 0 426 314 297 259 153 128 144 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 616 1 367 1 790 2 132 718 859 488 754 575
Skulder och eget kapital 1 990 1 911 3 199 3 268 3 411 2 852 2 926 2 745 2 638 2 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 390 444 450 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 032 1 204 707 625 684 639 360 280 508 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 239 332 213 174 146 151 135 117 214 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 258 327 0 0
Omsättning 6 037 5 248 5 339 5 639 6 344 6 534 7 334 8 974 5 917 6 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 017 1 749 1 774 1 873 2 115 2 178 2 444 2 991 1 972 2 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 530 313 269 282 270 299 286 397 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 -1 001 437 271 278 436 234 653 110 420
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,02% -1,45% -5,27% -11,43% -2,91% -10,90% -18,28% 51,65% -5,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,35% -52,07% 13,60% 8,66% 7,15% 14,87% 6,66% 20,58% -0,61% 12,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% -18,97% 8,17% 5,04% 3,85% 6,49% 2,66% 6,30% -0,27% 5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,65% 25,89% 44,32% 100,00% 100,00% 99,46% 91,61% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,94% 22,19% 31,88% 24,17% 18,33% 30,30% 26,77% 23,93% 28,43% 25,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,37% 67,71% 54,34% 42,73% 35,24% 72,47% 69,27% 80,92% 69,93% 74,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,38% 288,96% 224,14% 175,87% 154,55% 375,77% 324,45% 531,15% 318,04% 363,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...