Visa allt om Plåtdetaljer i Hallsberg Aktiebolag
Visa allt om Plåtdetaljer i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 661 52 299 61 131 48 612 56 645 47 401 34 713 51 770 58 117 52 668
Övrig omsättning 672 897 964 1 417 1 162 1 177 366 2 573 697 840
Rörelseresultat (EBIT) -962 -1 622 3 208 511 4 027 112 -3 241 -1 951 793 2 717
Resultat efter finansnetto -965 -1 135 3 203 486 3 972 27 -3 341 -2 180 644 2 533
Årets resultat -315 -238 2 022 1 879 2 686 27 -3 341 -156 631 1 363
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 101 2 749 2 543 2 649 3 128 3 542 3 478 8 513 11 080 10 576
Omsättningstillgångar 16 530 19 182 21 009 19 197 18 064 16 824 13 835 15 795 20 362 20 851
Tillgångar 18 630 21 931 23 552 21 845 21 193 20 365 17 313 24 308 31 442 31 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 976 13 291 13 529 11 507 9 628 6 942 6 914 10 255 10 412 9 781
Obeskattade reserver 639 1 289 2 187 1 565 1 864 578 578 578 2 603 2 905
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 1 680
Långfristiga skulder 127 198 0 260 1 435 3 728 46 2 903 3 193 3 518
Kortfristiga skulder 4 888 7 153 7 837 8 513 8 266 9 118 9 774 10 571 13 555 13 544
Skulder och eget kapital 18 630 21 931 23 552 21 845 21 193 20 365 17 313 24 308 31 442 31 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 730 726 754 730 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 445 13 499 13 923 11 460 11 755 10 161 7 929 11 217 10 593 10 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 537 5 322 5 236 4 840 5 129 4 567 3 778 7 191 4 773 4 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 333 53 196 62 095 50 029 57 807 48 578 35 079 54 343 58 814 53 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 42 43 38 41 41 29 41 43 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 876 1 245 1 422 1 279 1 382 1 156 1 197 1 263 1 352 1 350
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 431 420 416 383 359 416 444 365 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -312 -865 3 915 1 227 4 799 921 -2 357 -959 1 755 3 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -14,45% 25,75% -14,18% 19,50% 36,55% -32,95% -10,92% 10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,15% -5,03% 13,74% 2,44% 19,13% 0,55% -18,67% -7,95% 2,88% 8,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,13% -2,11% 5,30% 1,10% 7,16% 0,24% -9,31% -3,73% 1,56% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,55% 54,58% 55,24% 51,64% 51,90% 55,07% 56,04% 50,84% 49,77% 47,50%
Rörelsekapital/omsättning 37,97% 23,00% 21,55% 21,98% 17,30% 16,26% 11,70% 10,09% 11,71% 13,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,33% 65,19% 64,69% 57,96% 51,91% 36,18% 42,40% 43,90% 39,08% 37,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,28% 156,73% 135,61% 98,94% 99,36% 81,45% 54,40% 43,35% 69,00% 71,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...