Visa allt om Ramma Kulisser Aktiebolag
Visa allt om Ramma Kulisser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 148 116 195 228 720 1 228 1 425 1 094 1 237 1 270
Övrig omsättning 64 - - - 403 308 - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 -7 -29 -57 185 0 18 -76 -33 30
Resultat efter finansnetto 65 -7 -28 -56 185 1 17 -77 -32 31
Årets resultat 59 -7 -28 -33 142 1 17 -77 -32 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 28 42 66 21 41 64
Omsättningstillgångar 214 157 197 230 480 577 475 266 292 388
Tillgångar 214 157 197 244 508 619 541 286 333 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 110 117 144 227 85 84 61 78 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 48 80 99 258 534 457 224 255 311
Skulder och eget kapital 214 157 197 244 508 619 541 286 333 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 278 269 272 202 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 33 109 125 449 573 443 241 267 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 4 12 22 119 253 212 166 176 169
Utdelning till aktieägare 65 0 0 0 50 0 0 0 0 30
Omsättning 212 116 195 228 1 123 1 536 1 425 1 102 1 237 1 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 148 116 195 228 360 409 713 365 412 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 23 37 120 147 284 370 463 228 215 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 -7 -15 -43 199 24 42 -56 -10 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,59% -40,51% -14,47% -68,33% -41,37% -13,82% 30,26% -11,56% -2,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,37% -4,46% -14,21% -22,95% 36,61% 0,16% 3,33% -26,57% -9,61% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,92% -6,03% -14,36% -24,56% 25,83% 0,08% 1,26% -6,95% -2,59% 2,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,08% 92,24% 96,41% 91,67% 94,44% 94,79% 95,09% 94,42% 86,66% 92,28%
Rörelsekapital/omsättning 113,51% 93,97% 60,00% 57,46% 30,83% 3,50% 1,26% 3,84% 2,99% 6,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,50% 70,06% 59,39% 59,02% 48,17% 13,73% 15,53% 21,33% 23,42% 31,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 465,22% 327,08% 246,25% 232,32% 186,05% 108,05% 103,94% 118,75% 114,51% 124,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...