Visa allt om Fonator Aktiebolag
Visa allt om Fonator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 644 5 904 5 417 5 657 5 234 6 159 11 636 9 031 8 410 9 916
Övrig omsättning - - 15 - 83 - 882 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 165 266 136 101 100 178 104 -308 40
Resultat efter finansnetto 70 167 266 135 139 115 173 97 -308 39
Årets resultat 53 99 145 105 78 69 173 97 -308 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 257 1 264 1 271 527 534 625 832 693 641 766
Omsättningstillgångar 2 288 2 071 2 141 2 131 2 196 2 761 2 966 4 419 4 258 3 224
Tillgångar 3 545 3 335 3 411 2 658 2 731 3 387 3 798 5 112 4 898 3 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 301 2 248 2 149 2 004 1 899 1 821 1 752 1 579 1 482 1 790
Obeskattade reserver 170 170 130 60 60 26 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 500 555 556 78 0 0
Kortfristiga skulder 1 074 917 1 132 594 272 985 1 490 3 455 3 416 2 200
Skulder och eget kapital 3 545 3 335 3 411 2 658 2 731 3 387 3 798 5 112 4 898 3 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 15 240 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 429 431 418 295 274 217 978 982 1 229 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 149 14 107 103 156 320 254 338 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 644 5 904 5 432 5 657 5 317 6 159 12 518 9 031 8 410 9 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 2 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 822 2 952 5 417 5 657 5 234 3 080 2 909 2 258 2 103 3 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 294 572 418 405 310 327 310 398 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 172 273 136 226 307 539 369 39 352
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,40% 8,99% -4,24% 8,08% -15,02% -47,07% 28,85% 7,38% -15,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,00% 5,07% 7,83% 5,15% 5,16% 4,16% 4,71% 2,03% -6,25% 1,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,26% 2,86% 4,93% 2,42% 2,69% 2,29% 1,54% 1,15% -3,64% 0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,95% 18,92% 19,94% 16,90% 18,91% 20,83% 59,94% 28,61% 31,40% 45,82%
Rörelsekapital/omsättning 21,51% 19,55% 18,63% 27,17% 36,76% 28,84% 12,68% 10,67% 10,01% 10,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,65% 71,38% 65,97% 77,16% 71,15% 54,33% 46,13% 30,89% 30,26% 44,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,04% 225,85% 189,13% 358,75% 752,57% 255,43% 199,06% 125,21% 121,66% 143,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...