Visa allt om Belab Ventilation AB
Visa allt om Belab Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 115 40 643 47 790 50 375 43 747 39 598 43 298 35 552 31 015 32 004
Övrig omsättning 9 199 - 4 123 - 21 - 5 - 186
Rörelseresultat (EBIT) 8 419 2 140 2 667 1 993 2 232 805 2 112 653 400 1 838
Resultat efter finansnetto 8 420 2 019 2 542 1 778 2 063 756 2 074 525 303 1 825
Årets resultat -29 1 127 5 2 1 481 1 359 1 125 173 145 1 070
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 18 3 833 6 471 284 385 519 607 322 362
Omsättningstillgångar 2 103 9 148 9 828 8 229 16 253 11 459 10 304 8 840 11 552 7 282
Tillgångar 2 103 9 166 13 662 14 700 16 537 11 844 10 823 9 447 11 873 7 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 898 1 927 1 943 3 438 3 936 2 955 2 796 1 672 1 498 1 354
Obeskattade reserver 0 538 0 0 0 0 1 190 726 507 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 963 2 922 3 187 2 797 1 968 0 0 0
Kortfristiga skulder 206 6 701 8 755 8 340 9 414 6 092 4 869 7 049 9 868 5 852
Skulder och eget kapital 2 103 9 166 13 662 14 700 16 537 11 844 10 823 9 447 11 873 7 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 737 7 748 8 955 9 178 7 367 7 524 6 934 6 770 5 842 5 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 2 750 3 260 3 338 2 910 2 786 2 584 2 485 2 339 2 032
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 1 500 500 500 1 200 0 0 0
Omsättning 13 314 40 643 47 794 50 498 43 747 39 619 43 298 35 557 31 015 32 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 31 31 31 26 26 31 26 24 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 029 1 311 1 542 1 625 1 683 1 523 1 397 1 367 1 292 1 334
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 346 403 412 399 396 313 362 343 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 419 2 145 2 695 2 152 2 333 939 2 275 748 491 2 047
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,88% -14,96% -5,13% 15,15% 10,48% -8,55% 21,79% 14,63% -3,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 400,48% 23,51% 19,63% 13,69% 13,61% 6,91% 19,49% 7,24% 3,54% 24,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 204,67% 5,30% 5,61% 3,99% 5,14% 2,07% 4,87% 1,92% 1,35% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,96% 48,21% 43,58% 41,76% 43,05% 53,35% 41,83% 43,37% 48,72% 48,32%
Rörelsekapital/omsättning 46,10% 6,02% 2,25% -0,22% 15,63% 13,55% 12,55% 5,04% 5,43% 4,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,25% 25,60% 14,22% 23,39% 23,80% 24,95% 33,94% 23,23% 15,69% 21,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 020,87% 136,16% 110,38% 96,52% 169,65% 183,31% 197,31% 105,86% 112,72% 107,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...