Visa allt om Projektbyggaren i Blekinge AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 58 820 54 858 51 586 46 737 40 904 84 670 48 728 29 359 31 143 29 531
Övrig omsättning 982 316 156 279 491 1 131 -2 065 251 112 239
Rörelseresultat (EBIT) 10 147 8 936 8 472 7 256 5 381 8 677 5 154 1 864 4 838 3 697
Resultat efter finansnetto 9 146 8 861 8 416 7 248 5 381 8 662 5 149 1 809 4 800 3 668
Årets resultat 6 967 6 822 6 483 5 559 4 065 6 611 3 637 1 538 3 528 2 681
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 279 7 764 6 858 3 229 813 762 703 890 1 161 288
Omsättningstillgångar 28 690 26 813 23 400 21 430 18 484 31 448 19 707 14 259 15 046 13 713
Tillgångar 37 969 34 577 30 258 24 659 19 297 32 209 20 411 15 149 16 207 14 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 133 18 166 14 020 10 237 7 378 12 613 8 402 6 866 7 427 4 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 979 1 582 1 547 1 013 995 720 720 423 559 241
Långfristiga skulder 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 858 12 528 12 391 13 409 10 924 18 877 11 289 7 861 8 221 9 560
Skulder och eget kapital 37 969 34 577 30 258 24 659 19 297 32 209 20 411 15 149 16 207 14 001
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 307 21 413 21 699 18 208 15 248 16 593 13 623 13 056 11 653 10 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 141 10 899 10 660 9 206 8 440 8 105 6 453 6 181 5 096 4 750
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 802 55 174 51 742 47 016 41 395 85 801 46 663 29 610 31 255 29 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 39 39 29 26 26 31 32 25 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 368 1 407 1 323 1 612 1 573 3 257 1 572 917 1 246 1 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 866 871 849 980 958 997 671 632 726 794
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 262 9 051 8 602 7 398 5 741 8 993 5 469 2 193 5 184 3 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,22% 6,34% 10,38% 14,26% -51,69% 73,76% 65,97% -5,73% 5,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,09% 25,85% 28,01% 29,44% 27,93% 26,98% 25,31% 12,21% 30,04% 26,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,55% 16,29% 16,43% 15,53% 13,17% 10,26% 10,60% 6,30% 15,63% 12,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,69% 90,33% 81,66%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 26,04% 21,34% 17,16% 18,48% 14,85% 17,28% 21,79% 21,92% 14,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,29% 52,54% 46,33% 41,51% 38,23% 39,16% 41,16% 45,32% 45,83% 30,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,09% 214,02% 188,85% 159,82% 169,21% 166,59% 174,57% 160,53% 163,68% 127,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 7 080 6 000 6 000 5 112 6 718 6 709 5 713 3 607 3 545 3 545
Övrig omsättning 30 0 31 141 163 102 82 43 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 060 2 754 2 933 2 083 1 247 1 231 360 -1 623 -1 366 -385
Resultat efter finansnetto 3 396 2 754 2 930 2 075 1 243 1 214 363 -2 743 -53 -355
Årets resultat 8 138 1 775 3 065 5 492 3 323 6 844 2 424 698 3 540 2 004
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 471 4 917 4 131 4 262 1 996 1 709 1 413 1 338 3 041 684
Omsättningstillgångar 8 953 10 218 11 209 12 007 9 549 13 803 8 694 7 558 7 659 6 397
Tillgångar 19 424 15 135 15 340 16 268 11 545 15 512 10 107 8 896 10 700 7 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 504 6 366 7 290 6 926 4 134 10 111 5 667 5 342 6 745 3 506
Obeskattade reserver 3 650 4 800 4 800 4 605 4 522 3 072 3 072 1 922 1 922 917
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 270 3 969 3 250 4 737 2 889 2 329 1 368 1 632 2 034 2 658
Skulder och eget kapital 19 424 15 135 15 340 16 268 11 545 15 512 10 107 8 896 10 700 7 081
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 38 50 43 1 595 1 883 1 707 1 707 1 637 1 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 12 17 14 1 228 1 295 1 302 1 293 1 188 788
Utdelning till aktieägare 6 000 0 2 700 2 700 2 700 2 400 2 400 2 100 2 100 301
Omsättning 7 110 6 000 6 031 5 253 6 881 6 811 5 795 3 650 3 545 3 545
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 239 2 236 1 904 1 202 1 182 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 975 1 012 1 030 1 028 980 973
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 175 2 869 3 063 2 225 1 371 1 285 414 -1 556 -1 288 -256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,00% 0,00% 17,37% -23,91% 0,13% 17,43% 58,39% 1,75% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,48% 18,20% 19,13% 12,81% 10,80% 7,95% 3,62% -30,50% 0,07% -4,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,97% 45,92% 48,90% 40,77% 18,56% 18,38% 6,41% -75,21% 0,20% -9,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,14% 104,15% 132,65% 142,21% 99,14% 171,02% 128,23% 164,29% 158,67% 105,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,88% 66,80% 71,93% 64,65% 66,36% 80,63% 79,78% 76,90% 76,28% 59,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,67% 257,45% 344,89% 253,47% 330,53% 592,66% 635,53% 463,11% 376,55% 240,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...