Visa allt om Matts Lindén Aktiebolag
Visa allt om Matts Lindén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 8 579 7 722 6 065 8 377 6 095 7 060 7 391 4 806
Övrig omsättning - 20 75 2 077 1 546 1 442 1 250 1 217 1 144 1 892
Rörelseresultat (EBIT) -67 -39 1 335 1 829 1 197 1 478 34 2 023 2 061 1 201
Resultat efter finansnetto -74 -114 1 369 1 815 1 169 1 453 6 2 015 2 047 1 174
Årets resultat -74 -114 1 338 1 455 877 982 101 1 360 1 264 891
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 365 13 378 13 725 10 671 11 444 11 144 10 559 11 129 9 567 9 504
Omsättningstillgångar 1 678 1 876 2 862 8 163 6 121 6 238 5 777 5 770 7 830 6 956
Tillgångar 15 043 15 254 16 587 18 834 17 566 17 382 16 336 16 899 17 398 16 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 886 15 135 15 549 14 211 13 256 12 779 11 797 11 996 10 936 10 172
Obeskattade reserver 0 0 0 349 477 494 372 714 549 258
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 132 1 403 1 674 1 513 1 574 1 735 1 895
Kortfristiga skulder 156 119 1 038 3 143 2 430 2 436 2 655 2 615 4 178 4 134
Skulder och eget kapital 15 043 15 254 16 587 18 834 17 566 17 382 16 336 16 899 17 398 16 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 521 643 567 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 930 2 042 1 878 1 701 1 076 970 1 045 880
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 24 407 787 715 717 644 604 631 597
Utdelning till aktieägare 160 175 300 0 500 400 0 300 300 500
Omsättning 0 20 8 654 9 799 7 611 9 819 7 345 8 277 8 535 6 698
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 7 7 7 7 8 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 226 1 103 866 1 197 762 1 009 1 056 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 201 409 376 350 284 327 329 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 -39 1 335 2 531 1 943 1 980 534 2 476 2 409 1 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 11,10% 27,32% -27,60% 37,44% -13,67% -4,48% 53,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 8,28% 9,87% 7,08% 8,69% 0,31% 12,12% 12,22% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 16,02% 24,06% 20,49% 18,04% 0,82% 29,01% 28,76% 25,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 57,16% 77,44% 92,63% 74,38% 63,45% 82,61% 82,41% 77,22%
Rörelsekapital/omsättning - - 21,26% 65,01% 60,86% 45,39% 51,22% 44,69% 49,41% 58,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,96% 99,22% 93,74% 76,90% 77,47% 75,61% 73,89% 74,10% 65,13% 62,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 075,64% 1 576,47% 275,72% 156,57% 111,11% 161,33% 126,52% 122,41% 130,54% 118,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...