Visa allt om Stjärnsunds Gård i Norrtälje AB
Visa allt om Stjärnsunds Gård i Norrtälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 574 766 1 058 1 357 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Övrig omsättning 9 23 11 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -410 -175 -4 -866 34 -16 -407 -199 -220 -120
Resultat efter finansnetto -406 -135 34 -455 1 352 73 32 -184 -95 3 203
Årets resultat -46 0 7 -2 001 1 182 73 32 -184 -95 3 312
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 047 7 447 7 930 8 403 8 564 8 972 9 278 9 001 9 362 8 610
Omsättningstillgångar 3 363 3 311 3 134 3 332 7 074 1 450 1 126 1 476 1 141 5 541
Tillgångar 10 410 10 758 11 064 11 735 15 638 10 422 10 404 10 476 10 504 14 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 169 9 215 9 215 9 208 7 872 4 716 4 643 4 612 4 796 8 290
Obeskattade reserver 1 012 1 372 1 510 1 489 170 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 244 273 7 505 5 687 5 717 5 843 5 501 5 633
Kortfristiga skulder 229 171 94 765 91 18 44 22 207 227
Skulder och eget kapital 10 410 10 758 11 064 11 735 15 638 10 422 10 404 10 476 10 504 14 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 224 279 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 42 578 229 190 53 27 378 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 26 20 203 96 88 117 133 170 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400
Omsättning 583 789 1 069 1 361 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 574 766 1 058 1 357 1 296 1 305 1 069 1 290 1 488 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 37 50 89 803 351 268 401 385 577 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 289 467 -397 485 409 17 196 291 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,07% -27,60% -22,03% 4,71% -0,69% 22,08% -17,13% -13,31% -2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,88% -1,25% 0,40% -3,55% 9,42% 1,77% 0,89% -0,18% 0,76% 23,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -70,38% -17,62% 4,16% -30,73% 113,66% 14,10% 8,70% -1,47% 5,38% 222,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 545,99% 409,92% 287,33% 189,17% 538,81% 109,73% 101,22% 112,71% 62,77% 348,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,66% 95,60% 93,93% 87,82% 51,14% 45,25% 44,63% 44,02% 45,66% 58,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 380,35% 1 829,24% 3 102,13% 405,23% 7 546,15% 6 850,00% 2 065,91% 5 613,64% 426,57% 2 334,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...