Visa allt om LjusExperten Kungsbacka AB
Visa allt om LjusExperten Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 104 7 963 7 266 6 946 7 021 7 446 7 881 7 268 8 341 8 230
Övrig omsättning - - - - 63 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 858 846 457 67 464 783 473 245 807 1 011
Resultat efter finansnetto 859 849 476 87 500 812 485 302 890 1 053
Årets resultat 662 658 546 202 264 570 348 401 476 648
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 511 483 394 429 396 437 346 354 122 311
Omsättningstillgångar 3 629 3 480 3 366 3 228 3 821 3 844 3 700 3 752 4 703 4 164
Tillgångar 4 139 3 963 3 761 3 657 4 216 4 280 4 046 4 106 4 825 4 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 994 2 832 2 674 2 328 2 626 2 863 2 593 2 645 2 734 2 758
Obeskattade reserver 513 513 513 747 948 816 789 789 1 059 843
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72
Kortfristiga skulder 632 618 574 582 643 602 665 673 1 021 803
Skulder och eget kapital 4 139 3 963 3 761 3 657 4 216 4 280 4 046 4 106 4 825 4 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 394 373 346 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 154 1 489 1 515 1 559 1 307 1 355 1 111 1 156 1 037 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 653 547 542 533 460 448 477 584 577 572
Utdelning till aktieägare 500 500 500 200 500 500 300 400 490 500
Omsättning 8 104 7 963 7 266 6 946 7 084 7 446 7 881 7 268 8 341 8 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 1 327 1 211 1 158 1 404 1 241 1 314 1 211 1 390 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 344 348 359 366 305 331 360 331 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 880 868 457 71 468 825 511 286 860 1 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,77% 9,59% 4,61% -1,07% -5,71% -5,52% 8,43% -12,86% 1,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,73% 21,42% 12,66% 2,38% 11,88% 18,97% 11,99% 7,38% 18,47% 23,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,59% 10,66% 6,55% 1,25% 7,14% 10,91% 6,15% 4,17% 10,68% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,90% 57,59% 57,49% 56,67% 56,13% 56,92% 53,18% 54,51% 49,86% 50,21%
Rörelsekapital/omsättning 36,98% 35,94% 38,43% 38,09% 45,26% 43,54% 38,51% 42,36% 44,14% 40,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,00% 81,56% 81,74% 78,71% 78,86% 80,94% 78,46% 78,25% 72,47% 75,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,90% 209,55% 195,99% 177,15% 257,54% 266,78% 251,73% 247,25% 294,61% 323,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...