Visa allt om Viaplay Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Nettoomsättning 5 863 054 5 652 141 4 815 611 4 332 429 3 763 909 3 175 043 2 818 710 2 489 229 2 177 492 -
Övrig omsättning 169 749 67 386 812 370 398 396 89 107 19 639 66 87 798 146 373 -
Rörelseresultat (EBIT) 599 540 431 288 730 654 701 824 320 742 502 990 699 482 645 385 718 960 -
Resultat efter finansnetto 576 598 419 111 721 109 705 353 343 661 580 399 707 353 654 764 739 112 -
Årets resultat 121 545 25 719 -81 531 -14 428 45 608 209 562 4 499 3 705 546 070 -
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 267 541 69 458 63 841 2 672 6 620 11 174 6 460 2 237 2 586 -
Omsättningstillgångar 4 187 229 3 685 849 4 138 880 3 996 502 2 901 371 2 921 062 2 126 773 1 870 047 1 773 906 -
Tillgångar 4 454 770 3 755 307 4 202 721 3 999 174 2 907 991 2 932 236 2 133 233 1 872 284 1 776 492 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 974 26 765 11 145 490 701 518 426 461 944 101 397 96 898 93 193 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 81 199 37 713 59 337 98 890 115 141 48 196 0 0 0 -
Långfristiga skulder 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 4 212 597 3 690 829 4 132 240 3 409 583 2 274 424 2 422 096 2 031 836 1 775 386 1 683 299 -
Skulder och eget kapital 4 454 770 3 755 307 4 202 722 3 999 174 2 907 991 2 932 236 2 133 233 1 872 284 1 776 492 -
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 2 111 2 675 2 223 1 797 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 827 - 517 377 -
Löner till övriga anställda 349 405 83 272 64 506 62 466 72 824 87 101 91 157 78 961 67 126 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 157 005 40 626 28 698 28 563 30 836 36 892 36 401 32 817 26 823 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 6 032 803 5 719 527 5 627 981 4 730 825 3 853 016 3 194 682 2 818 776 2 577 027 2 323 865 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 574 130 124 103 122 132 152 147 125 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 214 43 478 38 836 42 062 30 852 24 053 18 544 16 934 17 420 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 885 1 030 752 884 850 955 857 776 766 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 704 347 431 288 731 680 701 824 322 505 506 068 699 482 645 385 718 960 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,73% 17,37% 11,15% 15,10% 18,55% 12,64% 13,24% 14,32% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,83% 11,59% 17,40% 17,87% 12,25% 20,13% 33,29% 35,18% 41,62% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 7,70% 15,18% 16,49% 9,46% 18,59% 25,20% 26,46% 33,95% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,41% 13,72% 13,09% 14,17% 25,51% 36,88% 46,16% 46,01% -
Rörelsekapital/omsättning -0,43% -0,09% 0,14% 13,55% 16,66% 15,72% 3,37% 3,80% 4,16% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,60% 0,71% 0,27% 12,27% 17,83% 15,75% 4,75% 5,18% 5,25% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,85% 39,11% 60,87% 82,62% 95,48% 101,03% 103,64% 102,81% 102,78% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!