Visa allt om KG Wernalds Skogsprodukter Aktiebolag
Visa allt om KG Wernalds Skogsprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 118 127 103 68 588 2 331 2 269 2 103 5 054 4 808
Övrig omsättning - 7 - - - - 323 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -785 -13 -45 -66 -106 29 22 -92 431 -283
Resultat efter finansnetto -787 -16 -47 -66 -105 25 124 46 582 160
Årets resultat -453 -16 -47 -66 -105 19 18 141 315 115
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 671 692 709 732 758 786 1 050 668 583 506
Omsättningstillgångar 223 1 014 1 028 1 102 1 343 2 976 3 767 4 197 5 453 4 531
Tillgångar 894 1 706 1 736 1 834 2 101 3 763 4 816 4 865 6 036 5 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 1 301 1 248 1 460 1 675 1 925 2 034 2 143 2 122 1 899
Obeskattade reserver 0 334 334 334 334 334 334 234 145 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 46 71 155 40 91 504 2 449 2 489 2 769 2 138
Skulder och eget kapital 894 1 706 1 736 1 834 2 101 3 763 4 816 4 865 6 036 5 036
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 156 0 280 276 0 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 22 25 8 0 260 0 32 210 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 8 2 51 120 127 143 104 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 165 150 0 128 127 120 92
Omsättning 118 134 103 68 588 2 331 2 592 2 103 5 054 4 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 118 127 103 68 588 1 166 1 135 1 052 2 527 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 25 29 33 10 218 190 205 230 163 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -764 4 -22 -40 -77 61 139 -43 486 -237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,09% 23,30% 51,47% -88,44% -74,77% 2,73% 7,89% -58,39% 5,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -87,81% -0,76% -2,53% -3,54% -4,85% 0,96% 2,82% 1,17% 9,82% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -665,25% -10,24% -42,72% -95,59% -17,35% 1,54% 5,99% 2,71% 11,73% 3,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,46% 100,00% 82,52% 100,00% 51,36% 31,49% 22,74% 34,76% 21,11% 9,34%
Rörelsekapital/omsättning 150,00% 742,52% 847,57% 1 561,76% 212,93% 106,05% 58,09% 81,22% 53,11% 49,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,85% 91,53% 86,90% 93,81% 91,44% 57,70% 47,35% 47,59% 36,89% 37,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,74% 1 415,49% 661,94% 2 730,00% 1 458,24% 590,48% 153,49% 168,14% 196,64% 211,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...