Visa allt om Billsta El och Energiservice Aktiebolag
Visa allt om Billsta El och Energiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 1 385 1 151 1 160 1 457 1 323 1 867 1 482
Övrig omsättning - - 34 45 - 26 - - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 34 233 166 305 323 341 467 216
Resultat efter finansnetto -1 19 40 248 194 301 330 353 449 227
Årets resultat -1 15 32 182 140 220 244 251 339 173
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 81
Omsättningstillgångar 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 071 741
Tillgångar 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 073 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 714 874 1 014 1 148 1 121 1 133 1 043 929 798 549
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 193 118 134 208 259 275 241
Skulder och eget kapital 719 880 1 020 1 340 1 238 1 267 1 251 1 188 1 073 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 120 0 147 95 133 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 205 0 84 0 19 246 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 17 22 32 58 58 67 83
Utdelning till aktieägare 165 160 155 165 155 140 130 130 120 90
Omsättning 0 0 34 1 430 1 151 1 186 1 457 1 323 1 915 1 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 385 1 151 1 160 1 457 1 323 934 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 238 157 113 212 188 242 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -1 34 233 166 305 323 343 488 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 20,33% -0,78% -20,38% 10,13% -29,14% 25,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 18,58% 15,67% 24,23% 26,38% 29,80% 42,03% 27,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 17,98% 16,85% 26,47% 22,65% 26,76% 24,16% 15,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 44,33% 47,00% 53,19% 52,78% 58,81% 63,10% 53,71%
Rörelsekapital/omsättning - - - 82,82% 97,31% 97,67% 71,59% 70,22% 42,64% 33,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,30% 99,32% 99,41% 85,67% 90,55% 89,42% 83,37% 78,20% 74,37% 69,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 983,33% 14 666,67% 17 000,00% 694,30% 1 011,86% 911,94% 578,85% 437,84% 359,27% 273,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...