Visa allt om Rederi Aktiebolaget Veritas Tankers
Visa allt om Rederi Aktiebolaget Veritas Tankers

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 561 72 695 107 553 119 890 109 635 101 260 90 855 96 862 83 089 79 077
Övrig omsättning 339 4 906 - - - - - 3 056 4 758 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 284 10 427 -99 976 -2 482 -2 431 -7 891 16 341 26 433 15 387 11 757
Resultat efter finansnetto -1 38 955 -99 910 -3 244 9 898 -15 064 199 7 635 -7 975 12 080
Årets resultat 4 999 38 955 -2 056 -1 005 0 0 2 3 0 -1 282
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 850 72 406 241 233 351 011 370 137 389 939 431 364 436 276 446 792 482 937
Omsättningstillgångar 12 232 14 687 19 797 20 371 11 058 12 145 12 968 11 405 18 242 18 098
Tillgångar 87 082 87 094 261 031 371 382 381 195 402 085 444 332 447 681 465 034 501 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 038 40 039 1 084 940 1 009 1 009 1 009 1 008 1 005 1 005
Obeskattade reserver 0 0 0 97 239 99 214 89 317 104 399 104 232 96 624 104 630
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 266 37 758 237 178 249 011 259 377 287 202 310 345 305 825 317 877 349 989
Kortfristiga skulder 9 778 9 297 22 768 24 191 21 595 24 557 28 579 36 617 49 528 45 411
Skulder och eget kapital 87 082 87 094 261 031 371 382 381 195 402 085 444 332 447 681 465 034 501 035
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 336 26 141 25 081 21 982 23 428 24 796 24 156 25 013 21 282
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 1 777 12 769 13 333 11 195 12 523 14 289 12 247 11 448 11 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 900 77 601 107 553 119 890 109 635 101 260 90 855 99 918 87 847 79 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 16 63 63 63 64 65 65 67 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 543 1 707 1 903 1 740 1 582 1 398 1 490 1 240 1 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 691 441 438 437 410 449 416 404 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 063 20 717 21 447 17 393 17 423 13 002 37 374 46 174 36 255 31 042
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,83% -32,41% -10,29% 9,35% 8,27% 11,45% -6,20% 16,58% 5,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,37% 74,76% -38,28% -0,29% 4,61% -1,29% 3,80% 5,90% 3,68% 6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,71% 89,57% -92,89% -0,91% 16,04% -5,13% 18,56% 27,29% 20,60% 41,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,31% 7,41% -2,76% -3,19% -9,61% -12,26% -17,18% -26,03% -37,65% -34,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,72% 45,97% 0,42% 20,68% 19,45% 16,62% 17,54% 17,38% 15,18% 15,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,53% 140,23% 75,13% 73,67% 42,19% 38,43% 37,74% 27,07% 33,06% 36,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...