Visa allt om P.E. Lindströms Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 063 4 447 3 034 3 332 3 207 3 274 2 669 3 860 3 721 3 231
Övrig omsättning 11 0 0 0 6 22 0 15 1 0
Rörelseresultat (EBIT) -839 107 511 443 358 790 60 352 197 142
Resultat efter finansnetto -852 94 499 435 349 780 49 338 183 125
Årets resultat -234 98 311 258 243 473 62 209 102 104
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 553 422 138 200 154 137 219 243 158
Omsättningstillgångar 647 1 792 1 430 1 491 1 317 1 225 832 955 830 870
Tillgångar 686 2 345 1 851 1 629 1 517 1 379 970 1 174 1 073 1 028
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 635 869 1 071 960 702 709 436 524 465 492
Obeskattade reserver 14 632 665 569 467 431 259 290 222 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 19 28 25 28 23 27 40 94 4
Kortfristiga skulder 26 825 87 75 320 216 248 320 292 355
Skulder och eget kapital 686 2 345 1 851 1 629 1 517 1 379 970 1 174 1 073 1 028
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 970 1 127 900 749 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 353 440 496 308 387
Utdelning till aktieägare 0 0 300 200 250 0 0 150 0 0
Omsättning 1 074 4 447 3 034 3 332 3 213 3 296 2 669 3 875 3 722 3 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 354 889 1 011 1 111 1 069 1 091 890 1 287 1 861 1 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 489 484 550 506 455 525 482 625 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -807 160 528 474 389 813 92 414 271 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,10% 46,57% -8,94% 3,90% -2,05% 22,67% -30,85% 3,74% 15,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -122,30% 4,56% 27,61% 27,19% 23,60% 57,29% 6,29% 30,07% 18,73% 13,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -78,93% 2,41% 16,84% 13,30% 11,16% 24,13% 2,29% 9,15% 5,40% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,09% 80,14% 90,64% 93,10% 87,87% 85,00% 86,10% 66,71% 59,07% 56,95%
Rörelsekapital/omsättning 58,42% 21,74% 44,26% 42,50% 31,09% 30,82% 21,88% 16,45% 14,46% 15,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,16% 58,08% 85,88% 86,18% 70,29% 75,79% 65,78% 63,90% 58,58% 60,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 488,46% 217,21% 1 643,68% 1 988,00% 411,56% 567,13% 335,48% 298,44% 284,25% 245,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!