Visa allt om Kedjeåsens Fisk Aktiebolag
Visa allt om Kedjeåsens Fisk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 157 8 432 7 293 6 965 6 367 6 574 5 279 5 094 5 002 5 786
Övrig omsättning 23 - 418 531 622 378 292 402 378 346
Rörelseresultat (EBIT) 1 750 2 170 1 824 1 290 1 383 1 676 1 054 781 199 839
Resultat efter finansnetto 1 837 3 039 2 038 1 327 1 789 1 492 1 199 1 031 -468 1 195
Årets resultat 1 598 1 745 1 599 1 325 1 216 760 826 741 -368 657
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 788 12 289 7 941 6 014 6 246 4 304 3 760 3 083 3 071 4 222
Omsättningstillgångar 2 729 2 341 3 930 4 243 3 525 4 178 3 569 3 227 2 821 2 604
Tillgångar 13 517 14 630 11 871 10 257 9 771 8 482 7 330 6 310 5 891 6 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 824 11 327 9 738 8 294 7 118 6 046 5 413 4 688 3 947 4 915
Obeskattade reserver 2 103 2 339 1 518 1 515 1 908 1 684 1 344 1 240 1 140 1 378
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 589 965 615 449 744 752 572 383 805 534
Skulder och eget kapital 13 517 14 630 11 871 10 257 9 771 8 482 7 330 6 310 5 891 6 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 480 480 455 596 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 037 857 880 750 285 280 273 432 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 601 522 501 473 437 452 487 628 635
Utdelning till aktieägare 8 000 0 156 155 150 143 128 100 0 600
Omsättning 9 180 8 432 7 711 7 496 6 989 6 952 5 571 5 496 5 380 6 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 052 2 811 2 431 1 741 2 122 2 191 1 760 1 698 1 251 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 512 456 331 384 385 385 396 349 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 130 2 240 1 872 1 393 1 512 1 797 1 177 899 285 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,60% 15,62% 4,71% 9,39% -3,15% 24,53% 3,63% 1,84% -13,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,60% 20,77% 17,17% 14,38% 18,39% 20,84% 16,40% 17,88% 3,51% 18,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,07% 36,04% 27,94% 21,18% 28,22% 26,89% 22,77% 22,14% 4,14% 22,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,57% 60,51% 59,07% 50,73% 56,92% 63,75% 64,84% 59,74% 55,60% 63,14%
Rörelsekapital/omsättning 23,37% 16,32% 45,45% 54,47% 43,68% 52,11% 56,77% 55,83% 40,30% 35,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,21% 89,89% 92,01% 92,38% 87,24% 85,91% 87,36% 88,78% 80,93% 86,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 312,39% 158,76% 499,67% 766,59% 360,75% 456,91% 508,57% 685,38% 284,47% 338,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...