Visa allt om Securitas AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 107 954 000 110 899 000 101 466 700 92 196 800 88 162 400 80 860 100 70 217 100 65 700 100 66 458 200 64 057 100
Övrig omsättning 39 000 34 000 60 900 45 800 48 700 35 000 24 300 17 900 15 500 74 300
Rörelseresultat (EBIT) 3 784 000 5 166 000 4 469 000 4 373 300 4 153 200 3 784 700 3 236 800 3 028 500 2 314 600 2 973 000
Resultat efter finansnetto 3 329 000 4 618 000 4 028 400 3 997 700 3 763 600 3 476 400 2 909 200 2 643 500 1 741 600 2 480 000
Årets resultat 2 416 000 3 362 000 3 021 200 2 737 400 2 645 900 2 443 900 2 071 500 1 855 600 1 212 000 1 738 600
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 054 000 35 124 000 30 418 400 26 788 000 27 548 600 23 378 000 23 314 500 20 552 400 21 026 600 21 336 800
Omsättningstillgångar 25 073 000 27 066 000 25 050 500 22 344 300 20 852 700 17 283 400 17 769 300 16 684 800 17 431 100 15 329 600
Tillgångar 59 127 000 62 190 000 55 468 900 49 132 300 48 401 300 40 661 400 41 083 800 37 237 200 38 457 700 36 666 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 697 000 19 569 000 17 631 400 15 229 000 14 487 200 12 510 100 11 299 200 9 365 300 8 586 900 9 202 900
Minoritetsintressen 10 000 30 000 25 200 21 200 20 700 20 300 0 16 000 13 900 2 600
Avsättningar (tkr) 1 802 000 1 141 000 0 0 3 166 000 2 392 700 1 450 200 1 716 400 1 470 600 3 122 600
Långfristiga skulder 15 188 000 21 530 000 18 837 400 16 346 800 13 065 000 14 196 500 13 783 000 12 744 500 10 927 500 9 108 900
Kortfristiga skulder 24 430 000 19 920 000 18 974 900 17 535 300 17 662 400 11 541 800 14 551 400 13 395 000 17 458 800 15 229 400
Skulder och eget kapital 59 127 000 62 190 000 55 468 900 49 132 300 48 401 300 40 661 400 41 083 800 37 237 200 38 457 700 36 666 400
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 67 271 000 416 000 396 000 361 300 346 700 312 900 255 200 207 800 240 700 223 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 145 000 0 0 - - - 40 700 -
Löner till övriga anställda 1 754 000 141 342 000 64 155 000 58 487 200 56 032 500 52 771 200 46 214 600 43 047 700 43 945 200 42 145 200
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 15 136 000 30 296 000 13 982 000 13 101 700 12 769 600 12 308 100 10 584 800 10 052 000 10 105 300 9 550 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 993 000 110 933 000 101 527 600 92 242 600 88 211 100 80 895 100 70 241 400 65 718 000 66 473 700 64 131 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 292 877 234 505 300 313 287 732 282 028 226 184 277 438 275 769 279 641 272 425
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 369 473 338 320 313 358 253 238 238 235
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 734 262 250 245 289 206 193 194 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 360 000 6 831 000 6 162 500 5 989 300 5 242 600 4 857 000 4 203 700 3 974 100 3 260 700 3 875 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,66% 9,30% 10,05% 4,58% 9,03% 15,16% 6,88% -1,14% 3,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,59% 8,46% 8,21% 9,01% 8,67% 9,38% 7,97% 8,39% 6,34% 8,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 4,75% 4,49% 4,80% 4,76% 4,72% 4,67% 4,76% 3,67% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,51% 17,41% 17,64% 17,62% 17,55% 17,46% 17,38% 17,39% 16,70% 17,30%
Rörelsekapital/omsättning 0,60% 6,44% 5,99% 5,22% 3,62% 7,10% 4,58% 5,01% -0,04% 0,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,93% 31,47% 31,79% 31,00% 29,93% 30,77% 27,50% 25,15% 22,33% 25,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,02% 133,32% 129,60% 125,21% 116,06% 148,16% 121,08% 123,58% 99,17% 100,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 233 000 1 449 000 1 196 000 1 088 600 1 004 100 974 000 970 300 870 200 991 600 846 100
Övrig omsättning 39 000 34 000 30 000 23 800 20 500 17 700 15 900 13 500 12 800 121 000
Rörelseresultat (EBIT) 284 000 449 000 419 000 337 300 364 500 278 600 357 000 331 700 211 800 493 400
Resultat efter finansnetto 1 351 000 2 658 000 2 687 000 1 886 600 2 422 000 1 935 200 752 000 435 900 3 003 900 2 130 400
Årets resultat 1 430 000 2 364 000 2 269 000 2 387 300 2 292 200 1 675 000 598 700 695 800 3 441 700 2 093 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 822 000 46 157 000 43 506 000 43 036 800 42 498 400 38 504 600 38 534 800 38 043 400 38 118 900 38 709 300
Omsättningstillgångar 4 052 000 5 944 000 7 329 000 6 823 500 6 770 200 5 078 700 6 198 500 5 675 200 6 440 400 8 111 300
Tillgångar 49 874 000 52 101 000 50 835 000 49 860 300 49 268 600 43 583 300 44 733 300 43 718 600 44 559 300 46 820 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 999 000 29 276 000 28 499 000 27 664 100 26 697 900 25 689 300 25 026 600 25 051 600 25 545 400 23 343 400
Obeskattade reserver 723 000 687 000 455 000 123 300 250 900 10 900 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 27 100 55 200 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 848 000 17 485 000 16 069 000 13 174 300 12 793 900 12 159 000 11 750 200 11 566 000 9 096 400 8 558 600
Kortfristiga skulder 8 304 000 4 653 000 5 812 000 8 871 500 9 470 700 5 724 100 7 956 500 7 101 000 9 917 500 14 918 600
Skulder och eget kapital 49 874 000 52 101 000 50 835 000 49 860 300 49 268 600 43 583 300 44 733 300 43 718 600 44 559 300 46 820 600
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 23 000 29 000 31 000 31 100 26 400 27 300 27 300 16 700 16 700 16 500
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 88 000 84 000 73 000 77 400 73 800 62 600 57 500 45 200 53 600 46 400
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0 - 0 3 600 -
Sociala kostnader 74 000 62 000 49 000 57 300 52 400 47 100 47 000 38 000 42 700 38 900
Utdelning till aktieägare 1 450 000 0 0 0 1 368 970 1 277 706 1 095 177 1 095 177 1 095 177 1 095 177
Omsättning 1 272 000 1 483 000 1 226 000 1 112 400 1 024 600 991 700 986 200 883 700 1 004 400 967 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 31 28 28 26 50 25 23 60 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 34 250 46 742 42 714 38 879 38 619 19 480 38 812 37 835 16 527 14 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 139 5 645 5 464 5 921 5 869 2 740 5 272 4 343 1 883 1 786
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 000 449 000 445 000 366 200 391 100 299 700 372 400 344 700 221 700 503 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,91% 21,15% 9,87% 8,42% 3,09% 0,38% 11,50% -12,24% 17,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,98% 5,95% 6,11% 5,99% 5,69% 5,12% 3,60% 3,70% 28,04% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 282,16% 214,01% 259,70% 274,23% 279,20% 229,15% 165,96% 185,67% 1 259,98% 357,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -344,85% 89,10% 126,84% -188,13% -268,95% -66,26% -181,18% -163,85% -350,66% -804,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,28% 57,22% 56,76% 55,68% 54,59% 58,96% 55,95% 57,30% 57,33% 49,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,80% 127,75% 126,10% 76,91% 71,49% 88,72% 77,90% 79,92% 64,94% 54,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!