Visa allt om iStone Dynamics Sverige AB
Visa allt om iStone Dynamics Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 123 152 125 315 107 103 77 010 52 382 35 377 28 732 30 472 26 378 16 220
Övrig omsättning 17 5 933 7 526 3 774 259 316 21 231 287 314
Rörelseresultat (EBIT) -1 293 4 881 4 669 -9 294 -8 699 587 -1 120 -4 835 2 956 221
Resultat efter finansnetto -1 498 4 854 4 710 -9 303 -9 182 461 -1 274 -4 984 1 261 229
Årets resultat 0 70 254 -23 -2 205 361 -37 -1 407 1 317 1 201
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 551 1 332 2 253 5 075 4 235 6 207 9 672 10 121
Omsättningstillgångar 48 089 63 717 37 462 40 791 25 758 10 183 7 946 7 952 8 199 4 470
Tillgångar 48 089 63 717 38 012 42 123 28 011 15 258 12 181 14 159 17 870 14 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 302 1 302 1 231 976 999 1 604 1 243 1 280 4 734 2 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 630 380 1 698 2 448 993
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 844 222 644 1 317 3 566
Kortfristiga skulder 46 787 62 415 36 781 41 146 27 012 11 180 10 336 10 537 9 371 7 418
Skulder och eget kapital 48 089 63 717 38 012 42 123 28 011 15 258 12 181 14 159 17 870 14 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 945 2 825 1 507 1 623 1 221 1 212 1 194 1 224 1 038 845
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 992 45 565 39 739 30 880 19 990 14 704 12 367 12 734 6 806 4 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 974 23 006 18 310 14 785 9 918 7 293 6 200 7 061 2 775 2 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 600
Omsättning 123 169 131 248 114 629 80 784 52 641 35 693 28 753 30 703 26 665 16 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 81 66 60 40 27 23 28 17 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 257 1 547 1 623 1 284 1 310 1 310 1 249 1 088 1 552 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 853 978 1 029 868 816 887 833 834 722 789
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 293 5 432 5 247 -6 772 -5 856 3 266 1 027 -2 752 3 024 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,73% 17,00% 39,08% 47,02% 48,07% 23,13% -5,71% 15,52% 62,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,68% 7,67% 12,45% -22,05% -31,03% 3,87% -9,16% -33,99% 8,13% 1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,05% 3,90% 4,42% -12,06% -16,59% 1,67% -3,88% -15,79% 5,51% 1,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,92% 80,68% 77,61% 75,89% 68,95%
Rörelsekapital/omsättning 1,06% 1,04% 0,64% -0,46% -2,39% -2,82% -8,32% -8,48% -4,44% -18,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,71% 2,04% 3,24% 2,32% 3,57% 18,39% 12,50% 17,88% 36,35% 22,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,78% 102,09% 101,85% 99,14% 95,36% 91,08% 76,88% 75,47% 87,49% 60,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...