Visa allt om LyftTech i Norrköping Aktiebolag
Visa allt om LyftTech i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 337 30 821 22 610 25 601 32 490 30 129 26 945 22 503 31 347 33 670
Övrig omsättning 48 - 15 - 132 34 37 - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 280 1 189 -142 -65 3 696 2 223 736 858 2 424 3 099
Resultat efter finansnetto 286 1 228 121 11 3 652 2 207 742 841 2 454 2 906
Årets resultat 307 880 557 422 2 136 1 366 503 486 1 393 1 614
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 466 2 520 2 638 3 963 4 372 4 323 5 336 3 335 4 314 3 799
Omsättningstillgångar 9 377 10 439 8 810 8 485 12 542 11 892 13 552 9 991 9 753 11 357
Tillgångar 12 844 12 958 11 448 12 448 16 913 16 215 18 888 13 326 14 067 15 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 402 4 500 3 823 3 492 5 298 5 877 5 006 4 953 5 172 4 484
Obeskattade reserver 2 542 2 648 2 544 3 075 3 632 2 894 2 569 2 541 2 390 1 903
Avsättningar (tkr) 150 150 100 100 375 375 375 0 0 0
Långfristiga skulder 738 810 882 954 1 026 1 098 1 170 1 242 1 314 1 386
Kortfristiga skulder 5 012 4 850 4 099 4 828 6 581 5 971 9 768 4 590 5 192 7 383
Skulder och eget kapital 12 844 12 958 11 448 12 448 16 913 16 215 18 888 13 326 14 067 15 156
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 357 1 044 598 585 625 580 451
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 395 4 553 4 288 3 099 3 506 3 556 3 528 0 139 3 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 076 2 008 1 826 1 758 1 921 1 304 1 453 191 4 154 1 251
Utdelning till aktieägare 165 405 203 225 1 050 999 495 450 705 705
Omsättning 29 385 30 821 22 625 25 601 32 622 30 163 26 982 22 503 31 347 33 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 12 13 13 13 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 667 2 568 1 884 2 133 2 499 2 318 2 073 1 875 2 850 3 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 549 520 518 473 433 430 445 459 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 409 1 306 -22 61 3 834 2 360 882 1 038 2 609 3 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,81% 36,32% -11,68% -21,20% 7,84% 11,82% 19,74% -28,21% -6,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,38% 9,65% 1,31% 0,40% 21,88% 13,94% 4,13% 6,67% 18,01% 21,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,04% 4,06% 0,66% 0,20% 11,39% 7,50% 2,89% 3,95% 8,08% 9,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,07% 34,08% 39,08% 33,19% 41,04% 35,76% 35,81% 40,21% 32,94% 36,41%
Rörelsekapital/omsättning 14,88% 18,13% 20,84% 14,28% 18,35% 19,65% 14,04% 24,00% 14,55% 11,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,71% 50,67% 50,73% 47,32% 47,15% 49,40% 36,53% 51,22% 49,00% 38,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,53% 207,77% 204,03% 164,77% 176,96% 162,08% 115,65% 202,33% 177,73% 134,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...