Visa allt om Linderson Mark & Bygg Aktiebolag
Visa allt om Linderson Mark & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Nettoomsättning 13 781 18 417 31 718 28 586 34 011 28 689 27 978 20 172 19 705 20 795
Övrig omsättning 22 10 - - - - - 4 62 -
Rörelseresultat (EBIT) -581 -1 597 -1 044 36 808 1 045 877 1 144 660 517
Resultat efter finansnetto -678 -2 100 -1 098 13 783 954 926 1 178 763 565
Årets resultat -678 -2 100 -21 118 400 392 462 89 625 345
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 194 411 362 386 401 477 325 463 641
Omsättningstillgångar 2 748 3 443 6 977 8 676 10 545 8 831 7 627 5 963 8 314 5 993
Tillgångar 2 875 3 638 7 388 9 038 10 931 9 232 8 104 6 288 8 776 6 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 387 -709 1 391 1 412 1 494 1 095 702 241 751 1 067
Obeskattade reserver 0 0 0 844 1 017 886 637 565 547 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 908 1 245 2 153 1 935 675 0 0 0 0 67
Kortfristiga skulder 3 354 3 102 3 844 4 847 7 745 7 252 6 764 5 483 7 478 4 839
Skulder och eget kapital 2 875 3 638 7 388 9 038 10 931 9 232 8 104 6 288 8 776 6 634
Löner & utdelning (tkr)
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 432 432 428 413 322 858 991
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 914 4 070 4 471 3 577 3 001 2 929 2 818 2 173 1 855 1 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 046 1 439 1 564 1 412 1 372 1 289 1 218 933 1 255 1 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 600 940
Omsättning 13 803 18 427 31 718 28 586 34 011 28 689 27 978 20 176 19 767 20 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 15 13 12 12 12 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 531 1 535 2 115 2 199 2 834 2 391 2 332 2 017 1 971 2 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 464 411 425 412 395 379 350 405 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -516 -1 507 -947 117 894 1 117 929 1 182 734 711
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,17% -41,94% 10,96% -15,95% 18,55% 2,54% 38,70% 2,37% -5,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,00% -54,78% -13,03% 0,40% 7,47% 11,36% 11,51% 18,77% 8,73% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,17% -10,82% -3,04% 0,13% 2,40% 3,66% 3,33% 5,85% 3,89% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,77% 75,39% 74,92% 75,44% 74,30% 77,24% 71,48% 78,82% 68,53% 72,82%
Rörelsekapital/omsättning -4,40% 1,85% 9,88% 13,39% 8,23% 5,50% 3,08% 2,38% 4,24% 5,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -48,24% -19,49% 18,83% 22,51% 20,37% 18,77% 14,32% 10,30% 13,05% 23,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,09% 102,64% 175,78% 149,21% 87,60% 82,34% 64,87% 63,09% 68,51% 73,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...