Visa allt om PEDAB Logistics AB
Visa allt om PEDAB Logistics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 020 9 548 11 797 7 280 0 0 69 170 92 087 52 338 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -461 1 775 2 662 -478 0 0 1 209 374 687 0
Resultat efter finansnetto -462 1 775 2 661 -479 2 0 1 209 374 687 0
Årets resultat 1 2 5 -354 2 0 -1 12 372 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 47 61 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 965 1 745 2 243 1 879 503 501 533 4 344 7 806 118
Tillgångar 1 999 1 792 2 304 1 879 503 501 533 4 344 7 806 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 525 522 517 503 501 501 502 490 118
Obeskattade reserver 11 14 14 0 0 0 0 170 170 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 462 1 253 1 768 1 362 0 0 32 3 672 7 146 0
Skulder och eget kapital 1 999 1 792 2 304 1 879 503 501 533 4 344 7 806 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 438 1 124 365 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 306 120 0
Löner till övriga anställda 2 892 2 636 3 937 3 213 - 0 1 022 978 368 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 077 971 1 267 1 134 - 0 634 1 006 265 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 020 9 548 11 797 7 280 0 0 69 170 92 087 52 338 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 10 9 - 0 6 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 902 1 194 1 180 809 - - 11 528 30 696 52 338 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 457 526 492 - - 360 1 193 1 008 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -447 1 789 2 669 -478 0 0 1 209 374 687 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,53% -19,06% 62,05% - - -100,00% -24,89% 75,95% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,06% 99,05% 115,54% -25,44% - - 226,83% 8,61% 8,80% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,11% 18,59% 22,57% -6,57% - - 1,75% 0,41% 1,31% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,22% 100,00% 100,00% 100,00% - - 6,48% 5,10% 3,69% -
Rörelsekapital/omsättning 5,58% 5,15% 4,03% 7,10% - - 0,72% 0,73% 1,26% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,74% 29,91% 23,13% 27,51% 100,00% 100,00% 94,00% 14,37% 7,85% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,03% 139,27% 126,87% 137,96% - - 1 665,62% 118,30% 109,24% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...