Visa allt om SL Innovation Aktiebolag
Visa allt om SL Innovation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 532 511 0 0 0 0 25 0 6 2 805
Övrig omsättning 1 10 515 498 454 473 514 465 536 1 271
Rörelseresultat (EBIT) 330 312 235 195 145 -125 -127 -294 -441 -16
Resultat efter finansnetto 154 194 5 250 7 637 -548 -2 051 -173 3 162 -1 128 -1 638
Årets resultat 117 101 3 723 7 540 -567 -2 077 -122 3 491 -1 001 -1 687
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 305 486 4 951 4 989 5 028 5 170 5 320 7 173 7 952
Omsättningstillgångar 3 854 7 457 10 417 16 107 8 709 9 479 11 497 11 589 6 619 8 291
Tillgångar 4 120 7 762 10 903 21 058 13 698 14 508 16 667 16 908 13 791 16 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 464 3 346 3 245 20 942 13 618 14 335 16 538 16 661 13 170 14 512
Obeskattade reserver 500 500 500 0 0 0 0 100 429 563
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 682 6 082 0 0 0 0 0 0 382
Kortfristiga skulder 157 1 233 1 075 116 80 173 128 148 193 786
Skulder och eget kapital 4 120 7 762 10 903 21 058 13 698 14 508 16 667 16 908 13 791 16 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 3 0 0 0 0 19 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 48 120 144 192 309 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 4 0 15 49 74 126 220 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 8 267 150 150 127 0 0 342
Omsättning 533 521 515 498 454 473 539 465 542 4 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 25 - 2 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 217 330 190 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 351 274 234 184 16 23 -144 -291 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,11% - - - - -100,00% - -100,00% -99,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,05% 9,53% - - - - 0,09% - -2,58% 0,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,11% 144,81% - - - - 60,00% - -5 933,33% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,81% 100,00% - - - - 96,00% - -633,33% 8,59%
Rörelsekapital/omsättning 694,92% 1 218,00% - - - - 45 476,00% - 107 100,00% 267,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,54% 48,13% 33,34% 99,45% 99,42% 98,81% 99,23% 98,98% 97,74% 91,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 454,78% 604,70% 968,93% 13 883,62% 10 883,75% 5 478,61% 8 981,25% 7 829,05% 3 422,80% 1 051,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...