Visa allt om The Spa Bar i Norrtälje AB
Visa allt om The Spa Bar i Norrtälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 92 38 0 3 641 989 3 052 705 1 004 502 0
Övrig omsättning 326 - - 1 390 265 93 - 300 - -
Rörelseresultat (EBIT) -299 -2 694 -3 260 1 901 483 423 -447 254 -606 -82
Resultat efter finansnetto -124 -2 789 -3 363 4 417 477 403 -444 251 -611 -82
Årets resultat -124 -4 797 -2 694 3 139 447 403 -444 251 -611 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 635 4 392 4 050 5 303 4 161 267 470 43 0 0
Omsättningstillgångar 264 352 3 853 5 895 319 467 337 390 372 105
Tillgångar 3 899 4 744 7 903 11 199 4 479 734 807 433 372 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 304 -1 180 230 3 708 568 282 -121 323 72 84
Obeskattade reserver 0 0 0 669 17 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 575 3 601 3 876 3 624 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 130 5 349 4 072 2 946 270 452 928 110 300 22
Skulder och eget kapital 3 899 4 744 7 903 11 199 4 479 734 807 433 372 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 112 56 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 274 28 36 96 130 82 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 - 86 44 53 68 76 28 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 418 38 0 5 031 1 254 3 145 705 1 304 502 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 3 641 989 3 052 705 1 004 502 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 285 164 147 165 205 110 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 -2 590 -3 156 1 945 567 461 -417 255 -606 -82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 142,11% - -100,00% 268,15% -67,60% 332,91% -29,78% 100,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,67% -56,79% - 41,96% 10,78% 57,63% -54,89% 58,66% -162,90% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,26% -7 089,47% - 129,06% 48,84% 13,86% -62,84% 25,30% -120,72% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,48% -410,53% - 98,74% 99,70% 54,03% 64,96% 77,59% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -5 289,13% -13 150,00% - 80,99% 4,95% 0,49% -83,83% 27,89% 14,34% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -33,44% -24,87% 2,91% 37,51% 12,96% 38,42% -14,99% 74,60% 19,35% 80,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,15% 6,58% 94,62% 200,10% 118,15% 103,32% 36,31% 354,55% 124,00% 477,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...