Visa allt om Barn Storm Media AB
Visa allt om Barn Storm Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 447 390 2 731 2 483 1 307 3 044 1 381 0 7 128
Övrig omsättning - - 150 - - 37 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -208 -728 489 682 -370 253 596 -16 -5 -130
Resultat efter finansnetto -209 -63 471 661 -634 228 580 -17 -305 -135
Årets resultat -209 -9 309 594 -634 145 519 -17 -301 -133
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 401 358 471 545 1 121 142 49 55 66
Omsättningstillgångar 484 799 1 297 782 369 1 442 936 38 49 176
Tillgångar 902 1 201 1 656 1 253 914 2 563 1 078 87 104 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 825 834 675 81 715 570 51 53 54
Obeskattade reserver 0 0 55 10 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 84 126 179 898 49 0 0 0
Kortfristiga skulder 286 375 683 443 655 950 459 36 51 187
Skulder och eget kapital 902 1 201 1 656 1 253 914 2 563 1 078 87 104 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 462 658 311 582 239 0 0 140
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 42 248 299 191 297 61 0 0 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 447 390 2 881 2 483 1 307 3 081 1 381 0 7 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 731 2 483 1 307 3 044 1 381 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 832 1 004 526 892 311 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -189 -506 713 794 -188 494 607 -10 6 -112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,62% -85,72% 9,99% 89,98% -57,06% 120,42% - -100,00% -94,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,95% -4,66% 29,59% 54,43% -40,37% 9,91% 55,29% - -292,31% -53,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,31% -14,36% 17,94% 27,47% -28,23% 8,34% 43,16% - -4 342,86% -101,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 70,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,30% 108,72% 22,48% 13,65% -21,88% 16,16% 34,54% - -28,57% -8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,40% 68,69% 52,95% 54,49% 8,86% 27,90% 52,88% 58,62% 50,96% 22,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,23% 213,07% 173,06% 176,52% 56,34% 151,79% 203,92% 105,56% 96,08% 94,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...