Visa allt om Aktiv Måleri Aktiebolag
Visa allt om Aktiv Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 600 11 241 9 888 19 394 10 235 9 447 5 433 7 872 4 271 4 143
Övrig omsättning 186 66 26 76 11 148 34 44 - 51
Rörelseresultat (EBIT) 2 023 1 708 736 2 485 1 414 615 -642 705 191 291
Resultat efter finansnetto 2 026 1 709 744 2 502 1 430 610 -624 699 185 280
Årets resultat 1 142 -2 0 1 088 605 523 -358 622 185 334
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 251 160 133 60 77 141 179 106 63
Omsättningstillgångar 5 963 4 512 4 760 6 445 3 321 2 418 1 653 2 524 1 485 1 646
Tillgångar 6 192 4 763 4 920 6 579 3 381 2 495 1 794 2 703 1 591 1 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 287 144 146 1 947 1 358 753 473 1 054 524 490
Obeskattade reserver 548 0 0 785 274 0 0 257 319 319
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 357 4 618 4 773 3 847 1 749 1 741 1 321 1 391 748 901
Skulder och eget kapital 6 192 4 763 4 920 6 579 3 381 2 495 1 794 2 703 1 591 1 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 593 420 378 347 362 306 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 203 3 085 3 298 4 344 3 263 2 930 2 595 2 430 1 673 1 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 598 1 165 1 487 2 261 1 526 1 078 951 1 141 789 753
Utdelning till aktieägare 160 0 0 700 500 0 0 250 92 150
Omsättning 12 786 11 307 9 914 19 470 10 246 9 595 5 467 7 916 4 271 4 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 9 11 9 9 9 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 260 1 405 1 099 1 763 1 137 1 050 604 875 610 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 540 541 613 592 517 456 445 410 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 115 1 790 786 2 530 1 431 665 -593 757 236 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,09% 13,68% -49,02% 89,49% 8,34% 73,88% -30,98% 84,31% 3,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,74% 36,05% 15,16% 38,09% 42,41% 24,69% -34,00% 26,45% 12,26% 17,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,09% 15,27% 7,54% 12,92% 14,01% 6,52% -11,23% 9,08% 4,57% 7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,97% 65,33% 68,55% 54,71% 81,13% 69,21% 87,13% 72,89% 86,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,75% -0,94% -0,13% 13,40% 15,36% 7,17% 6,11% 14,39% 17,26% 17,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,69% 3,02% 2,97% 38,39% 46,14% 30,18% 26,37% 45,84% 47,37% 42,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,67% 96,58% 98,74% 166,31% 187,48% 134,75% 121,88% 176,42% 193,58% 176,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...