Visa allt om Rogges Fastigheter AB
Visa allt om Rogges Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 956 14 609 16 190 16 577 21 220 19 982 20 599 20 715 19 776 18 295
Övrig omsättning 258 52 4 7 6 15 - 20 103 44
Rörelseresultat (EBIT) 114 297 172 -247 517 386 -320 -281 -97 309
Resultat efter finansnetto 35 172 16 -411 315 174 -472 -407 -218 327
Årets resultat 35 172 16 -411 315 174 -472 -407 -76 169
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 475 2 612 2 924 3 163 3 069 3 305 3 559 3 645 3 768 348
Omsättningstillgångar 98 1 624 1 713 1 515 2 409 2 080 2 252 2 117 2 154 2 902
Tillgångar 2 572 4 236 4 636 4 678 5 477 5 385 5 812 5 762 5 923 3 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 551 378 362 773 458 284 556 963 1 089
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 746 1 947 1 996 2 263 2 268 2 208 2 410 2 612 2 814 0
Kortfristiga skulder 340 1 738 2 261 2 053 2 436 2 719 3 117 2 594 2 145 2 014
Skulder och eget kapital 2 572 4 236 4 636 4 678 5 477 5 385 5 812 5 762 5 923 3 250
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 334 354 267 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 1 281 1 509 1 634 1 593 1 743 1 511 1 593 1 474 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 528 618 670 660 726 753 753 746 602
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 214 14 661 16 194 16 584 21 226 19 997 20 599 20 735 19 879 18 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 5 5 5 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 956 3 652 3 238 3 315 4 244 3 330 3 433 3 453 3 296 3 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 478 428 465 454 414 436 457 418 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 252 438 364 -34 758 644 -63 -44 13 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,61% -9,77% -2,33% -21,88% 6,20% -3,00% -0,56% 4,75% 8,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% 7,01% 3,77% -5,19% 9,44% 7,26% -5,39% -4,77% -1,35% 10,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,83% 2,03% 1,08% -1,47% 2,44% 1,96% -1,52% -1,33% -0,40% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,66% 24,87% 24,06% 22,22% 21,86% 24,82% 21,60% 22,50% 22,27% 21,41%
Rörelsekapital/omsättning -12,37% -0,78% -3,38% -3,25% -0,13% -3,20% -4,20% -2,30% 0,05% 4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,90% 13,01% 8,15% 7,74% 14,11% 8,51% 4,89% 9,65% 16,26% 36,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,82% 79,52% 65,72% 58,79% 85,34% 62,41% 61,18% 66,23% 82,19% 127,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...