Visa allt om Aktiebolaget Guldrenen
Visa allt om Aktiebolaget Guldrenen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 85 450 72 295 72 231 51 205 73 941 77 099 65 734 69 660 64 535 76 945
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 314 238 1 321 771 699 -209 907 1 443 -606 551
Resultat efter finansnetto 9 315 237 1 235 490 521 -732 912 1 278 206 720
Årets resultat 9 276 148 668 155 195 14 493 615 739 436
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 94 379 543 1 047 997 1 010 4
Omsättningstillgångar 27 372 18 162 17 997 16 942 16 255 15 801 16 463 15 684 14 573 15 461
Tillgångar 27 372 18 162 17 997 17 036 16 634 16 344 17 510 16 681 15 583 15 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 338 17 062 16 914 16 247 16 092 15 897 15 883 15 400 14 786 14 047
Obeskattade reserver 951 1 025 992 652 454 272 1 232 997 627 1 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 75 92 138 89 176 396 284 171 259
Skulder och eget kapital 27 372 18 162 17 997 17 036 16 634 16 344 17 510 16 681 15 583 15 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 261 323 298 287 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 17 63 84 85 64 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 450 72 295 72 231 51 205 73 941 77 099 65 734 69 660 64 535 76 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 77 099 65 734 69 660 64 535 76 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 324 441 387 351 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 314 238 1 321 771 699 -209 907 1 443 -606 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,20% 0,09% 41,06% -30,75% -4,10% 17,29% -5,64% 7,94% -16,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,03% 1,31% 7,38% 4,64% 4,36% -1,05% 5,21% 8,70% 1,36% 4,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,90% 0,33% 1,84% 1,54% 0,98% -0,22% 1,39% 2,08% 0,33% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,36% 0,92% 2,54% 2,32% 1,60% 0,76% 2,35% 2,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,94% 25,02% 24,79% 32,82% 21,86% 20,27% 24,44% 22,11% 22,32% 19,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,93% 98,35% 98,28% 98,35% 98,75% 98,49% 95,89% 96,73% 97,78% 96,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13 141,46% 2 052,00% 1 756,52% 887,68% 1 612,36% 703,98% 142,93% 832,75% 1 002,92% 331,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...