Visa allt om Gävleborgs Trafikcenter AB
Visa allt om Gävleborgs Trafikcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 915 3 825 3 824 3 840 4 300 4 235 3 014 2 585 2 579 2 705
Övrig omsättning 9 6 - 28 - 2 41 6 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 156 484 570 156 235 904 297 -196 -157 -90
Resultat efter finansnetto 156 484 572 155 236 905 283 -209 -189 -130
Årets resultat 79 840 361 79 90 488 143 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 868 957 1 289 1 561 1 408 1 342 1 541 1 702 2 069
Omsättningstillgångar 733 1 291 1 996 1 198 870 1 282 684 375 626 700
Tillgångar 1 523 2 160 2 953 2 487 2 431 2 690 2 026 1 916 2 328 2 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 234 1 655 1 927 1 566 1 487 1 687 1 249 1 106 1 106 1 106
Obeskattade reserver 52 0 596 490 441 333 93 5 214 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 130 427 660 944
Kortfristiga skulder 237 505 430 431 502 670 554 378 348 315
Skulder och eget kapital 1 523 2 160 2 953 2 487 2 431 2 690 2 026 1 916 2 328 2 769
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 349 373 316 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 631 1 474 1 582 1 600 1 389 744 681 647 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 466 367 506 596 469 411 388 377 399
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 290 50 0 0 0
Omsättning 2 924 3 831 3 824 3 868 4 300 4 237 3 055 2 591 2 599 2 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 972 956 1 275 960 1 433 1 412 1 005 862 860 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 521 602 514 723 606 507 483 479 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 573 786 428 462 1 100 496 21 96 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,79% 0,03% -0,42% -10,70% 1,53% 40,51% 16,60% 0,23% -4,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,24% 22,41% 19,34% 6,27% 9,71% 33,75% 14,66% -10,13% -6,10% -3,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,35% 12,65% 14,93% 4,06% 5,49% 21,44% 9,85% -7,50% -5,51% -3,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,69% 99,50% 99,50% 99,43% 99,16% 99,06% 99,17% 98,99% 98,88% 98,82%
Rörelsekapital/omsättning 17,02% 20,55% 40,95% 19,97% 8,56% 14,45% 4,31% -0,12% 10,78% 14,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,69% 76,62% 81,00% 78,34% 74,54% 71,84% 65,03% 57,92% 54,13% 50,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,28% 255,64% 464,19% 277,96% 173,31% 191,34% 123,47% 99,21% 179,89% 222,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...