Visa allt om Rederi Aktiebolaget Soya

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 279 628 1 141 657 1 213 428 939 976 1 615 303 2 722 162 3 230 168 2 519 723 2 517 906 2 898 829
Övrig omsättning 460 939 82 365 467 031 321 945 620 170 122 619 420 439 1 032 559 1 078 771 1 535 980
Rörelseresultat (EBIT) 494 649 -984 480 331 501 22 042 -37 608 -310 145 866 851 1 028 083 981 299 1 744 425
Resultat efter finansnetto 478 662 -1 034 159 295 237 40 528 -169 542 -638 514 538 663 523 848 907 577 1 442 111
Årets resultat 514 818 -1 054 395 292 490 48 612 -192 416 -436 042 515 351 661 755 803 448 1 346 432
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 733 327 11 972 553 13 595 148 12 950 364 13 193 906 21 463 695 21 797 244 21 416 546 18 921 284 18 779 021
Omsättningstillgångar 1 407 888 1 426 852 1 748 498 1 918 165 2 165 113 1 718 818 1 713 141 1 887 762 1 521 792 1 467 089
Tillgångar 15 141 215 13 399 405 15 343 646 14 868 529 15 359 019 23 182 513 23 510 385 23 304 308 20 443 076 20 246 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 287 615 9 205 951 11 454 993 11 260 516 11 426 665 12 568 561 12 338 936 11 360 465 9 542 131 8 787 771
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 16 492 0 0 8
Avsättningar (tkr) 238 090 239 793 227 182 184 034 247 493 578 761 1 051 655 1 363 332 1 237 058 1 217 176
Långfristiga skulder 3 062 983 2 296 135 2 655 649 2 485 286 1 488 324 7 757 470 7 537 675 9 019 625 7 655 557 8 269 866
Kortfristiga skulder 1 552 527 1 657 526 1 005 822 938 693 2 196 537 2 277 721 2 565 627 1 560 886 2 008 330 1 971 289
Skulder och eget kapital 15 141 215 13 399 405 15 343 648 14 868 529 15 359 019 23 182 513 23 510 385 23 304 308 20 443 076 20 246 110
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 - - 25 142
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 302 805 275 638 301 440 297 847 353 881 376 727 387 496 390 840 383 599 363 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 135 823 120 493 133 387 140 053 198 582 253 234 195 429 187 354 195 103 222 008
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 740 567 1 224 022 1 680 459 1 261 921 2 235 473 2 844 781 3 650 607 3 552 282 3 596 677 4 434 809
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 499 481 514 524 637 679 747 810 766 860
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 564 2 374 2 361 1 794 2 536 4 009 4 324 3 111 3 287 3 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 108 1 046 1 173 950 1 000 1 172 1 068 953 815 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 605 369 -869 714 438 427 141 980 275 647 535 104 1 636 387 1 689 296 1 562 206 2 337 617
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,09% -5,91% 29,09% -41,81% -40,66% -15,73% 28,20% 0,07% -13,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% -7,32% 2,32% 1,09% 0,21% -1,09% 4,16% 4,51% 6,22% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,85% -85,96% 29,36% 17,32% 1,99% -9,29% 30,27% 41,70% 50,49% 60,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,30% -20,21% 61,20% 104,20% -1,95% -20,53% -26,39% 12,97% -19,32% -17,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,94% 68,70% 74,66% 75,73% 74,40% 54,22% 52,48% 48,75% 46,68% 43,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,84% 70,31% 129,81% 89,78% 57,88% 49,94% 42,07% 70,75% 45,55% 42,39%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 348 7 348 7 349 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 122
Övrig omsättning 1 741 517 965 1 678 1 559 1 059 8 2 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -92 822 -82 937 -85 400 -95 177 -68 723 -61 296 -56 157 -49 449 -52 315 -53 349
Resultat efter finansnetto -92 039 -81 204 184 395 309 536 89 898 55 374 -54 451 -52 254 23 530 23 699
Årets resultat 126 247 39 978 309 563 291 741 91 367 1 133 818 -94 798 -70 707 34 734 -4 499
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 062 397 2 144 503 2 276 709 2 982 289 2 902 574 2 928 350 3 206 939 3 171 191 3 150 848 3 091 603
Omsättningstillgångar 987 480 1 068 483 1 173 038 473 646 368 836 1 923 260 359 844 567 104 679 974 603 971
Tillgångar 3 049 877 3 212 986 3 449 747 3 455 935 3 271 410 4 851 610 3 566 783 3 738 295 3 830 822 3 695 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 013 355 3 112 108 3 228 717 3 159 155 3 167 414 3 706 047 2 632 230 2 787 028 2 917 734 3 107 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 29 607 28 802 28 658 28 008 21 482 19 439 18 187 15 558 13 085 11 275
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 275 119 193 636 228 569 366 946 205 025
Kortfristiga skulder 6 915 72 076 192 372 268 772 82 514 851 005 722 730 707 140 533 057 371 387
Skulder och eget kapital 3 049 877 3 212 986 3 449 747 3 455 935 3 271 410 4 851 610 3 566 783 3 738 295 3 830 822 3 695 574
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 9 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 885 23 196 22 245 24 461 22 077 18 404 18 282 15 833 15 379 4 509
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 13 106 12 360 12 938 20 731 12 425 10 869 9 824 9 312 7 756 6 991
Utdelning till aktieägare 0 150 000 150 000 120 000 0 240 000 60 000 60 000 30 000 60 000
Omsättning 9 089 7 865 8 314 8 678 8 559 8 059 7 008 7 002 7 000 7 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 13 14 12 11 11 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 525 565 565 500 583 636 636 875 1 000 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 595 2 686 2 717 3 319 2 872 2 669 2 478 3 078 3 233 3 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -92 812 -82 936 -85 400 -95 177 -68 723 -61 296 -56 157 -49 434 -52 253 -53 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -0,01% 4,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,02% -2,52% 5,36% 8,96% 3,05% 1,55% -1,00% -0,72% 1,17% 1,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 251,95% -1 103,95% 2 517,74% 4 425,09% 1 424,63% 1 071,19% -511,34% -384,84% 642,73% 621,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 344,65% 13 560,25% 13 344,21% 2 926,77% 4 090,31% 15 317,93% -5 184,09% -2 000,51% 2 098,81% 3 265,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,80% 96,86% 93,59% 91,41% 96,82% 76,39% 73,80% 74,55% 76,16% 84,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14 280,26% 1 482,44% 609,78% 176,23% 447,00% 226,00% 49,79% 80,20% 127,56% 162,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!