Visa allt om Tandläkare Åke Bröms AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 25 479 29 382 22 587 35 638 21 068 33 265 42 056 33 110 31 375 23 078
Övrig omsättning 1 145 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 333 1 546 2 171 3 334 2 899 1 389 4 008 3 226 2 494 2 607
Resultat efter finansnetto 2 055 1 345 1 932 3 287 2 826 1 301 4 047 3 590 2 936 2 935
Årets resultat 2 441 1 900 2 235 2 551 2 691 2 888 2 383 2 432 2 036 2 043
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 760 758 100 203 249 354 430 287 431
Omsättningstillgångar 34 674 32 916 35 675 35 944 33 846 32 573 32 137 29 190 27 301 25 309
Tillgångar 34 674 33 676 36 433 36 044 34 049 32 822 32 492 29 620 27 587 25 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 390 31 749 30 849 29 514 27 863 26 672 25 284 23 401 20 969 19 333
Obeskattade reserver 0 1 101 2 209 3 179 3 188 3 835 6 272 5 320 4 893 4 769
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 284 826 3 375 3 351 2 998 2 315 936 898 1 725 1 639
Skulder och eget kapital 34 674 33 676 36 433 36 044 34 049 32 822 32 492 29 620 27 587 25 741
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 524 575 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 514 1 482 943 953 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 778 742 728 588 685
Utdelning till aktieägare 536 800 1 000 900 900 1 500 1 500 500 0 400
Omsättning 26 624 29 382 22 587 35 638 21 068 33 265 42 056 33 113 31 375 23 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 740 9 794 4 517 7 128 5 267 8 316 10 514 8 278 7 844 5 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 501 546 560 587 586 566 391 535 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 333 1 698 2 301 3 437 3 005 1 494 4 119 5 437 2 639 2 767
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,28% 30,08% -36,62% 69,16% -36,67% -20,90% 27,02% 5,53% 35,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,73% 4,59% 5,96% 9,33% 8,57% 4,23% 12,70% 12,40% 11,12% 12,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,16% 5,26% 9,61% 9,44% 13,86% 4,18% 9,82% 11,09% 9,78% 13,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,01% 15,27% 29,69% 21,39% 33,12% 16,23% 18,97% 21,56% 19,77% 27,12%
Rörelsekapital/omsättning 131,05% 109,22% 143,00% 91,46% 146,42% 90,96% 74,19% 85,45% 81,52% 102,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,30% 96,83% 89,40% 88,76% 89,14% 90,38% 92,87% 93,01% 89,08% 88,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,84% 907,02% 448,03% 507,91% 514,81% 332,10% 503,85% 542,87% 515,88% 403,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!