Visa allt om Sista versen 25440 AB
Visa allt om Sista versen 25440 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 445 880 1 213 1 490 1 625 1 448 1 149 1 014 938 1 081
Övrig omsättning - - - - - - - - 19 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -48 -61 160 85 243 77 -54 7 140
Resultat efter finansnetto -1 -47 -60 162 88 242 76 -55 7 139
Årets resultat -1 -47 -60 125 63 182 66 -55 5 106
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 57 93 145 55 80 80
Omsättningstillgångar 216 308 382 487 490 470 151 182 252 200
Tillgångar 216 308 382 491 547 565 296 236 332 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 217 265 324 299 337 186 120 176 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 91 117 167 248 229 111 117 157 98
Skulder och eget kapital 216 308 382 491 547 565 296 236 332 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 176 222 294 207 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 - 555 532 524 287 280 256 260 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 67 - 172 197 192 169 172 194 163 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 445 880 1 213 1 490 1 625 1 448 1 149 1 014 957 1 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 445 - 607 745 813 724 575 507 469 541
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 223 - 367 118 361 319 341 379 316 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 442 -56 892 121 295 129 -28 33 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,43% -27,45% -18,59% -8,31% 12,22% 26,02% 13,31% 8,10% -13,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,46% -15,58% -15,71% 32,99% 16,09% 43,01% 26,01% -22,88% 2,11% 50,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% -5,45% -4,95% 10,87% 5,42% 16,78% 6,70% -5,33% 0,75% 12,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,60% 89,77% 83,43% 87,99% 89,05% 90,06% 86,68% 87,97% 86,78% 88,53%
Rörelsekapital/omsättning 48,54% 24,66% 21,85% 21,48% 14,89% 16,64% 3,48% 6,41% 10,13% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 70,45% 69,37% 65,99% 54,66% 59,65% 62,84% 50,85% 53,01% 65,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 338,46% 326,50% 291,62% 197,58% 205,24% 136,04% 155,56% 160,51% 204,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...