Visa allt om Biltema Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 964 968 7 006 713 6 760 414 5 679 587 5 089 590 4 958 238 4 941 883 4 605 607 3 975 437 3 428 891
Övrig omsättning 28 078 33 358 27 450 29 628 178 611 155 607 128 456 107 820 80 692 63 677
Rörelseresultat (EBIT) 428 080 439 049 405 179 336 493 301 924 295 955 280 725 270 749 206 517 157 742
Resultat efter finansnetto 436 716 439 092 405 248 336 321 301 833 294 456 279 110 269 060 205 969 156 965
Årets resultat 348 986 345 611 319 071 261 935 235 031 230 171 218 779 212 588 159 343 141 032
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 793 134 221 110 259 104 830 92 779 76 200 80 444 94 716 102 866 91 083
Omsättningstillgångar 2 949 164 2 542 035 2 149 156 1 683 263 1 340 218 1 128 671 1 070 501 1 106 400 929 597 874 708
Tillgångar 3 068 957 2 676 256 2 259 415 1 788 093 1 432 997 1 204 871 1 150 945 1 201 116 1 032 463 965 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 478 483 2 129 496 1 783 885 1 464 814 1 202 879 967 848 737 678 718 898 656 310 596 968
Obeskattade reserver 19 348 19 773 16 269 16 997 14 370 14 366 15 215 16 904 20 647 19 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 80 000 130 000 130 000 100 000
Kortfristiga skulder 571 126 526 987 459 261 306 282 215 748 222 657 318 052 335 314 225 506 249 668
Skulder och eget kapital 3 068 957 2 676 256 2 259 415 1 788 093 1 432 997 1 204 871 1 150 945 1 201 116 1 032 463 965 791
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 16 791 8 311 8 120 6 633 5 091 3 338 3 775 3 924 2 269 2 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 614 087 598 002 569 730 488 687 448 402 405 030 384 353 360 129 292 346 238 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 216 432 206 325 216 308 188 491 166 240 150 525 145 446 122 904 93 920 80 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 000 150 000 100 000
Omsättning 6 993 046 7 040 071 6 787 864 5 709 215 5 268 201 5 113 845 5 070 339 4 713 427 4 056 129 3 492 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 933 1 900 1 679 1 484 1 393 1 048 1 047 984 804 544
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 603 3 688 4 026 3 827 3 654 4 731 4 720 4 680 4 945 6 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 433 475 464 449 539 514 496 486 618
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 467 906 474 440 436 832 366 594 330 773 325 720 312 091 300 982 232 707 179 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,60% 3,64% 19,03% 11,59% 2,65% 0,33% 7,30% 15,85% 15,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,23% 16,41% 17,94% 18,82% 21,08% 24,58% 24,41% 22,55% 20,10% 16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,27% 6,27% 5,99% 5,93% 5,93% 5,97% 5,68% 5,88% 5,22% 4,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,65% 29,47% 28,46% 30,20% 29,54% 27,98% 27,30% 27,85% 27,09% 28,51%
Rörelsekapital/omsättning 34,14% 28,76% 25,00% 24,24% 22,09% 18,27% 15,23% 16,74% 17,71% 18,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,25% 80,15% 79,52% 82,66% 84,72% 81,26% 65,12% 60,95% 65,13% 63,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,27% 227,21% 220,47% 195,16% 161,23% 70,89% 33,34% 68,08% 103,62% 112,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!