Visa allt om Biltema Sweden AB
Visa allt om Biltema Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 958 238 4 941 883 4 605 607 3 975 437 3 428 891 2 702 978 2 420 282 2 223 050 0 0
Övrig omsättning 155 607 128 456 107 820 80 692 63 677 295 3 544 2 782 442 695
Rörelseresultat (EBIT) 295 955 280 725 270 749 206 517 157 742 127 128 146 043 112 151 -9 224 -6 693
Resultat efter finansnetto 294 456 279 110 269 060 205 969 156 965 125 785 150 735 114 563 70 401 -10 951
Årets resultat 230 171 218 779 212 588 159 343 141 032 75 161 115 454 88 984 72 340 -9 217
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 200 80 444 94 716 102 866 91 083 551 152 398 927 290 833 329 287 300 125
Omsättningstillgångar 1 128 671 1 070 501 1 106 400 929 597 874 708 215 327 394 848 576 066 258 490 73 177
Tillgångar 1 204 871 1 150 945 1 201 116 1 032 463 965 791 766 479 793 775 866 899 587 777 373 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 848 737 678 718 898 656 310 596 968 477 918 430 012 401 304 381 066 298 671
Obeskattade reserver 14 366 15 215 16 904 20 647 19 155 35 610 12 009 17 900 15 358 13 725
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 80 000 130 000 130 000 100 000 100 000 0 0 175 900 58 900
Kortfristiga skulder 222 657 318 052 335 314 225 506 249 668 152 951 351 754 447 695 15 453 2 006
Skulder och eget kapital 1 204 871 1 150 945 1 201 116 1 032 463 965 791 766 479 793 775 866 899 587 777 373 302
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 338 3 775 3 924 2 269 2 309 1 205 1 057 3 833 1 870 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 405 030 384 353 360 129 292 346 238 002 3 191 2 522 1 229 366 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 150 525 145 446 122 904 93 920 80 174 1 921 1 660 1 958 404 299
Utdelning till aktieägare 0 0 200 000 150 000 100 000 0 0 0 0 0
Omsättning 5 113 845 5 070 339 4 713 427 4 056 129 3 492 568 2 703 273 2 423 826 2 225 832 442 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 048 1 047 984 804 544 5 6 9 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 731 4 720 4 680 4 945 6 303 540 596 403 380 247 006 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 514 496 486 618 3 958 2 528 851 932 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 720 312 091 300 982 232 707 179 304 143 449 163 827 130 642 -7 974 -5 454
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,33% 7,30% 15,85% 15,94% 26,86% 11,68% 8,87% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,58% 24,41% 22,55% 20,10% 16,54% 16,85% 19,37% 13,65% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,97% 5,68% 5,88% 5,22% 4,66% 4,78% 6,35% 5,32% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,98% 27,30% 27,85% 27,09% 28,51% 13,62% 13,57% 13,38% - -
Rörelsekapital/omsättning 18,27% 15,23% 16,74% 17,71% 18,23% 2,31% 1,78% 5,77% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,26% 65,12% 60,95% 65,13% 63,36% 65,78% 55,29% 47,81% 66,76% 82,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,89% 33,34% 68,08% 103,62% 112,66% 140,78% 111,49% 128,53% 1 672,75% 3 647,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...