Visa allt om Lindströms Transport i Luleå Aktiebolag
Visa allt om Lindströms Transport i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 55 906 47 740 38 230 34 682 36 922 25 826 17 981 14 989 15 607 9 577
Övrig omsättning 160 739 816 10 21 35 16 19 17 18
Rörelseresultat (EBIT) 1 177 1 326 1 800 781 970 848 1 812 735 663 268
Resultat efter finansnetto 884 1 065 1 531 299 403 398 1 642 596 323 164
Årets resultat 1 634 324 821 246 70 55 680 64 35 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 739 16 174 9 070 11 152 13 771 11 985 6 827 5 371 6 588 4 247
Omsättningstillgångar 9 214 7 963 7 197 5 690 6 000 4 309 3 301 2 481 2 009 1 147
Tillgångar 27 952 24 137 16 267 16 842 19 772 16 294 10 128 7 852 8 597 5 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 279 645 1 021 950 1 004 934 879 649 585 551
Obeskattade reserver 3 323 4 004 2 575 2 123 2 201 2 201 1 906 1 211 711 461
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 012 8 244 3 633 5 919 8 684 7 330 4 082 3 435 4 269 2 207
Kortfristiga skulder 12 339 11 243 9 039 7 850 7 883 5 829 3 262 2 557 3 031 2 176
Skulder och eget kapital 27 952 24 137 16 267 16 842 19 772 16 294 10 128 7 852 8 597 5 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 402 456 425 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 15 114 11 698 11 976 12 427 8 759 4 737 4 216 4 272 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 546 3 999 4 047 4 607 3 096 1 922 1 649 2 014 1 189
Utdelning till aktieägare 300 0 700 0 300 0 0 150 0 0
Omsättning 56 066 48 479 39 046 34 692 36 943 25 861 17 997 15 008 15 624 9 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 44 35 36 37 26 17 16 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 075 1 085 1 092 963 998 993 1 058 937 975 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 465 460 438 458 450 420 395 423 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 324 4 907 5 605 4 608 4 577 3 460 3 603 2 405 2 146 1 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,11% 24,88% 10,23% -6,07% 42,96% 43,63% 19,96% -3,96% 62,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,27% 5,52% 11,24% 4,64% 4,93% 5,17% 18,03% 9,59% 7,84% 6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,14% 2,79% 4,78% 2,25% 2,64% 3,26% 10,16% 5,02% 4,32% 3,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,59% -6,87% -4,82% -6,23% -5,10% -5,89% 0,22% -0,51% -6,55% -10,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,43% 15,61% 18,62% 15,47% 13,28% 15,69% 22,55% 19,63% 12,76% 16,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,67% 70,83% 79,62% 72,48% 76,11% 73,92% 101,20% 97,03% 66,28% 52,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...