Visa allt om Åbergs Gräv Aktiebolag
Visa allt om Åbergs Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 157 2 523 1 851 1 523 2 468 1 572 2 500 2 003 2 143 1 963
Övrig omsättning 2 531 - 115 - 1 260 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 430 979 -2 -27 44 764 362 -44 3 -1
Resultat efter finansnetto 405 963 -14 -48 -4 734 333 -82 -63 -69
Årets resultat 234 161 145 66 109 110 104 2 -45 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 422 2 164 816 1 137 1 464 2 089 740 750 1 166 1 590
Omsättningstillgångar 1 374 1 209 646 633 634 602 963 644 564 611
Tillgångar 3 796 3 373 1 462 1 770 2 098 2 691 1 703 1 394 1 729 2 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 531 471 426 434 450 591 486 485 530
Obeskattade reserver 1 164 1 093 352 564 706 874 294 104 201 217
Avsättningar (tkr) 282 189 165 141 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 905 973 229 265 502 847 419 404 647 889
Kortfristiga skulder 780 586 245 375 456 519 400 399 397 565
Skulder och eget kapital 3 796 3 373 1 462 1 770 2 098 2 691 1 703 1 394 1 729 2 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 355 334 418 456 317 360 352 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 491 0 25 11 61 219 158 212 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 260 198 289 353 293 261 374 386 300
Utdelning till aktieägare 400 100 100 100 63 125 250 0 0 0
Omsättning 3 159 3 054 1 851 1 638 2 468 2 832 2 500 2 003 2 143 1 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 579 1 262 1 851 1 523 2 468 786 1 250 1 002 714 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 386 573 662 821 410 405 447 324 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 951 1 282 439 441 669 1 290 850 372 427 425
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,13% 36,30% 21,54% -38,29% 57,00% -37,12% 24,81% -6,53% 9,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,33% 29,02% -0,07% -1,47% 2,29% 28,58% 21,26% -3,01% 0,52% 0,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,62% 38,80% -0,05% -1,71% 1,94% 48,92% 14,48% -2,10% 0,42% 0,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,91% 75,43% 70,39% 76,95% 76,22% 69,85% 78,00% 76,64% 74,66% 73,66%
Rörelsekapital/omsättning 18,82% 24,69% 21,66% 16,94% 7,21% 5,28% 22,52% 12,23% 7,79% 2,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,46% 41,02% 51,00% 48,92% 45,49% 40,66% 47,43% 40,24% 36,42% 31,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,15% 206,31% 263,67% 168,80% 139,04% 115,99% 240,75% 161,40% 142,07% 108,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...