Visa allt om Åse-Glass Aktiebolag
Visa allt om Åse-Glass Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 22 953 26 152 27 362 28 112 29 682 27 739 29 050 31 178 32 200 31 940
Övrig omsättning 78 750 155 100 270 280 284 354 476 317
Rörelseresultat (EBIT) -2 287 264 473 -666 -1 089 236 295 2 681 1 689 166
Resultat efter finansnetto -2 370 175 370 -752 -1 167 90 235 2 652 1 582 4
Årets resultat 22 106 -5 -590 -216 34 222 1 516 1 196 73
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 633 773 887 1 199 1 550 1 367 1 230 1 446 1 688 2 001
Omsättningstillgångar 13 079 13 955 15 705 13 309 14 165 15 254 12 683 11 728 9 220 9 791
Tillgångar 13 711 14 728 16 592 14 508 15 715 16 621 13 913 13 174 10 909 11 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 012 5 990 5 885 5 889 5 903 5 920 5 885 5 663 4 147 4 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 880 849 929 341 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 580 600 0 63 313 563 813 1 125
Kortfristiga skulder 7 700 8 639 10 128 8 019 9 812 9 759 6 866 6 019 5 609 6 052
Skulder och eget kapital 13 711 14 728 16 592 14 508 15 715 16 621 13 913 13 174 10 909 11 792
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 321 3 074 3 238 3 509 3 609 3 410 3 164 3 451 3 641
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 242 981 1 145 1 185 1 238 1 165 961 1 210 1 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 031 26 902 27 517 28 212 29 952 28 019 29 334 31 532 32 676 32 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 12 12 13 12 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 087 2 377 2 487 2 556 2 474 2 312 2 235 2 598 2 013 1 996
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 423 371 401 394 401 354 348 294 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 147 466 810 -315 -722 493 542 3 004 2 060 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,23% -4,42% -2,67% -5,29% 7,00% -4,51% -6,83% -3,17% 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,67% 1,83% 2,87% -4,57% -6,91% 1,44% 2,24% 20,48% 15,54% 1,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,96% 1,03% 1,74% -2,36% -3,66% 0,87% 1,07% 8,65% 5,26% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,15% 37,84% 36,85% 31,63% 34,99% 38,34% 34,39% 38,67% 38,40% 36,15%
Rörelsekapital/omsättning 23,43% 20,33% 20,38% 18,82% 14,67% 19,81% 20,02% 18,31% 11,21% 11,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,85% 40,67% 35,47% 40,59% 37,56% 39,52% 46,80% 48,18% 40,27% 38,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,74% 109,27% 102,70% 101,76% 98,46% 99,87% 106,66% 122,00% 84,65% 87,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...