Visa allt om PW Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om PW Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 958 1 659 0 114 214 34 114 77 39 188
Övrig omsättning 35 34 - - - 51 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 278 -23 17 21 -17 -40 -67 -91 -6
Resultat efter finansnetto 112 275 -4 120 104 -133 93 233 -347 50
Årets resultat 86 213 -4 201 83 -141 206 233 -405 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 4 9 14 19 24 17
Omsättningstillgångar 469 448 52 1 030 980 874 1 006 997 766 1 143
Tillgångar 469 448 52 1 031 984 882 1 020 1 016 790 1 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 260 46 1 021 821 737 878 722 489 893
Obeskattade reserver 0 0 0 0 115 103 103 255 255 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kortfristiga skulder 224 189 6 10 50 42 39 40 46 45
Skulder och eget kapital 469 448 52 1 031 984 882 1 020 1 016 790 1 160
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 647 - 53 132 18 57 21 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 278 12 20 34 15 21 13 27 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 993 1 693 0 114 214 85 114 77 39 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 1 1 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 979 830 - 114 214 - - - - 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 463 - 73 166 - - - - 90
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 278 -23 20 26 -12 -35 -62 -86 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,02% - -100,00% -46,73% 529,41% -70,18% 48,05% 97,44% -79,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,73% 62,05% - 11,83% 10,67% -1,93% 9,41% 23,13% -11,52% 4,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,92% 16,76% - 107,02% 49,07% -50,00% 84,21% 305,19% -233,33% 27,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,87%
Rörelsekapital/omsättning 12,51% 15,61% - 894,74% 434,58% 2 447,06% 848,25% 1 242,86% 1 846,15% 584,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,24% 58,04% 88,46% 99,03% 92,05% 92,17% 93,52% 89,56% 85,14% 90,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,38% 237,04% 866,67% 10 300,00% 1 960,00% 2 080,95% 2 579,49% 2 492,50% 1 665,22% 2 540,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...