Visa allt om Bertin Exensor AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 69 703 33 727 59 805 83 084 152 544 102 364 81 504 4 551 32 571 38 538
Övrig omsättning 8 870 11 499 11 381 11 313 15 010 12 956 9 301 6 867 10 758 14 240
Rörelseresultat (EBIT) -11 763 -31 812 -11 084 -45 417 52 973 26 630 12 355 -28 454 -13 611 -12 763
Resultat efter finansnetto -12 835 -1 661 -12 065 -46 683 52 277 18 045 631 -31 180 -13 669 -14 507
Årets resultat -12 835 -1 661 -12 085 -36 749 37 718 13 860 11 265 -29 693 -11 454 -14 426
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 086 70 774 43 968 43 875 31 756 38 017 42 363 48 405 65 221 58 557
Omsättningstillgångar 58 035 51 867 80 059 103 318 110 923 102 529 62 569 30 294 37 132 51 427
Tillgångar 128 121 122 641 124 026 147 193 142 679 140 546 104 932 78 700 102 353 109 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 336 22 171 50 424 62 510 99 259 61 540 47 681 36 416 62 252 67 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 765 1 747 989 1 382 2 190 1 828 980 935 935 1 271
Långfristiga skulder 90 155 68 756 0 0 0 0 6 583 13 583 13 000 20 000
Kortfristiga skulder 25 865 29 967 72 613 83 301 41 230 77 178 49 688 27 766 26 166 21 217
Skulder och eget kapital 128 121 122 641 124 026 147 193 142 679 140 546 104 932 78 700 102 353 109 983
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 432 2 868 3 326 27 608 8 441 6 821 6 034 1 936 2 172 2 331
Varav tantiem till styrelse & VD 1 070 698 0 - - - 1 907 - - -
Löner till övriga anställda 13 620 16 681 13 199 13 903 11 265 9 661 6 988 9 309 10 234 11 320
Varav resultatlön till övriga anställda 1 544 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 8 060 7 941 6 707 14 826 7 705 6 197 5 002 4 472 4 937 6 532
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 573 45 226 71 186 94 397 167 554 115 320 90 805 11 418 43 329 52 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 23 22 20 19 16 15 15 16 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 872 1 466 2 718 4 154 8 029 6 398 5 434 303 2 036 1 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 467 1 342 1 098 2 838 1 494 1 537 1 287 1 066 1 141 1 065
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 117 -19 959 -10 104 -44 918 53 727 27 383 18 006 -13 715 176 2 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 106,67% -43,61% -28,02% -45,53% 49,02% 25,59% 1 690,90% -86,03% -15,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,65% 1,89% -8,94% -30,55% 38,82% 19,58% 12,97% -35,04% -11,01% -10,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,04% 6,88% -18,53% -54,12% 36,31% 26,89% 16,69% -606,02% -34,59% -30,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,15% 62,88% 31,11% 23,39% 57,08% 54,24% 50,62% 84,36% 69,53% 69,10%
Rörelsekapital/omsättning 46,15% 64,93% 12,45% 24,09% 45,69% 24,77% 15,80% 55,55% 33,67% 78,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,29% 18,08% 40,66% 42,47% 69,57% 43,79% 45,44% 46,27% 60,82% 61,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,51% 170,34% 108,90% 123,22% 262,16% 130,58% 122,27% 104,32% 136,78% 235,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!