Visa allt om Byggnads Aktiebolaget Johansson och Pettersson

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 25 477 33 622 27 652 25 531 32 035 32 598 20 949 17 558 13 860 18 981
Övrig omsättning 186 150 29 47 46 290 140 140 154 22
Rörelseresultat (EBIT) 1 079 1 749 897 553 492 15 124 2 -129 151
Resultat efter finansnetto 1 970 2 762 1 446 1 241 923 714 421 395 329 586
Årets resultat 1 823 2 471 1 187 528 561 712 344 395 329 427
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 152 2 440 2 713 2 672 2 813 3 038 2 635 2 476 981 1 066
Omsättningstillgångar 7 553 9 149 9 131 5 241 5 163 7 402 4 579 4 349 4 135 4 836
Tillgångar 10 705 11 589 11 845 7 913 7 976 10 439 7 214 6 825 5 115 5 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 246 5 124 3 703 3 241 3 313 3 152 2 840 2 646 2 376 2 247
Obeskattade reserver 1 319 1 471 1 568 1 513 799 437 436 358 358 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0
Kortfristiga skulder 4 139 4 995 6 574 3 160 3 864 6 850 3 939 3 679 2 381 3 297
Skulder och eget kapital 10 705 11 589 11 845 7 913 7 976 10 439 7 214 6 825 5 115 5 902
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 873 5 777 4 976 5 277 6 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 900 1 879 1 832 1 818 2 100
Utdelning till aktieägare 0 1 000 500 350 400 400 400 150 125 200
Omsättning 25 663 33 772 27 681 25 578 32 081 32 888 21 089 17 698 14 014 19 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 20 20 16 14 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 698 2 241 1 843 1 702 1 602 1 630 1 309 1 254 990 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 695 652 656 545 544 482 494 514 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 515 2 180 1 314 923 942 355 390 202 -23 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,23% 21,59% 8,31% -20,30% -1,73% 55,61% 19,31% 26,68% -26,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,40% 23,85% 12,22% 15,70% 11,58% 6,85% 5,99% 6,10% 7,10% 9,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,73% 8,22% 5,24% 4,86% 2,88% 2,19% 2,06% 2,37% 2,62% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,43% 44,42% 44,68% 48,06% 45,97% 39,43% 42,65% 46,92% 61,37% 52,61%
Rörelsekapital/omsättning 13,40% 12,36% 9,25% 8,15% 4,05% 1,69% 3,06% 3,82% 12,66% 8,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,62% 54,11% 41,59% 55,87% 49,35% 33,46% 44,08% 42,86% 51,61% 42,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,41% 173,53% 124,20% 154,37% 133,20% 99,84% 97,94% 108,89% 155,82% 132,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!