Visa allt om Noble Swedish Crystal AB
Visa allt om Noble Swedish Crystal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 8 490 6 282 5 181 3 486 3 937 2 589 343 0 0 0
Övrig omsättning 332 183 96 155 103 - - 10 10 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 881 584 758 302 496 - -546 -1 -1 8
Resultat efter finansnetto 1 842 528 705 306 499 - -546 -1 0 1
Årets resultat 1 436 412 550 238 418 - -546 -1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 234 1 476 1 723 917 1 069 1 222 1 375 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 506 2 555 1 741 1 772 1 184 650 740 263 279 288
Tillgångar 5 740 4 031 3 464 2 689 2 253 1 872 2 115 263 279 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 901 1 465 1 053 503 811 394 117 116 117 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 892 1 855 1 818 1 800 1 088 1 388 1 278 0 0 0
Kortfristiga skulder 948 712 593 386 354 91 720 146 161 171
Skulder och eget kapital 5 740 4 031 3 464 2 689 2 253 1 872 2 115 263 279 288
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 *
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 300 300 - 272 267 35 43 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 633 555 260 214 184 40 21 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 434 453 284 161 142 17 17 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 822 6 465 5 277 3 641 4 040 2 589 343 10 10 20
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 2 2 1 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 123 2 094 2 591 1 743 1 969 2 589 172 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 436 349 324 296 93 41 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 123 831 1 002 455 649 - -421 -1 -1 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,15% 21,25% 48,62% -11,46% 52,07% 654,81% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,77% 14,49% 21,94% 11,38% 22,15% - -25,82% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,16% 9,30% 14,67% 8,78% 12,67% - -159,18% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,24% 46,04% 40,55% 42,69% 42,52% - -91,84% - - -
Rörelsekapital/omsättning 41,91% 29,34% 22,16% 39,76% 21,08% 21,59% 5,83% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,54% 36,34% 30,40% 18,71% 36,00% 21,05% 5,53% 44,11% 41,94% 40,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 390,19% 274,44% 181,28% 352,07% 209,89% 304,40% 42,92% 180,14% 173,29% 168,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...