Visa allt om Medicall-Nordic AB
Visa allt om Medicall-Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 148 10 927 11 132 13 555 13 651 15 304 10 966 12 814 12 008 8 397
Övrig omsättning 3 727 2 192 2 065 - 1 303 185 162 133 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 343 1 171 1 874 322 1 099 2 569 1 335 74 1 256 528
Resultat efter finansnetto 2 889 1 208 1 775 325 1 059 2 516 1 129 161 1 037 575
Årets resultat 3 349 1 239 991 53 542 1 650 694 -36 567 416
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 1 390 1 222 1 107 1 000 889 743 841 595 453
Omsättningstillgångar 6 715 4 395 4 853 5 032 7 256 6 536 5 372 3 387 3 342 2 720
Tillgångar 6 772 5 785 6 076 6 139 8 256 7 425 6 115 4 228 3 937 3 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 509 1 360 1 901 2 410 2 900 2 855 1 206 512 1 048 981
Obeskattade reserver 0 892 1 155 665 585 263 263 263 263 0
Avsättningar (tkr) 0 1 640 1 491 1 342 1 193 1 031 758 659 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 263 1 893 1 529 1 722 3 578 3 275 3 889 2 794 2 626 2 192
Skulder och eget kapital 6 772 5 785 6 076 6 139 8 256 7 425 6 115 4 228 3 937 3 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 336 542 485 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 336 2 620 2 179 1 545 2 059 1 863 1 071 1 391 1 096 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 660 895 679 705 678 879 564 1 302 632 342
Utdelning till aktieägare 2 500 1 100 1 000 500 500 500 0 0 500 500
Omsättning 14 875 13 119 13 197 13 555 14 954 15 489 11 128 12 947 12 027 8 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 787 2 732 2 783 3 389 4 550 3 826 2 742 3 204 4 003 2 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 915 748 754 964 715 522 839 797 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 356 1 185 1 878 334 1 118 2 594 1 352 126 1 279 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,02% -1,84% -17,88% -0,70% -10,80% 39,56% - 6,71% 43,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,04% 21,19% 31,02% 5,68% 13,44% 34,37% 19,79% 4,73% 28,52% 19,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,15% 11,22% 16,93% 2,57% 8,13% 16,68% 11,03% 1,56% 9,35% 7,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,48% 48,65% 53,64% 57,45% 52,05% 55,61% 50,73% 53,15% 49,81% 46,98%
Rörelsekapital/omsättning 30,97% 22,90% 29,86% 24,42% 26,94% 21,31% 13,52% 4,63% 5,96% 6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,82% 35,54% 46,11% 47,71% 40,35% 41,06% 22,89% 16,69% 31,43% 30,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,62% 204,65% 277,11% 259,29% 180,27% 143,18% 80,46% 82,39% 82,71% 76,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...