Visa allt om ADEA Tommy Abrahamsson Aktiebolag
Visa allt om ADEA Tommy Abrahamsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 713 588 389 135 126 954 862 1 556 515 918
Övrig omsättning - - - - 8 - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -34 -90 -65 -123 319 -26 512 -309 -60
Resultat efter finansnetto 8 14 -4 185 102 401 79 592 -276 79
Årets resultat 39 125 43 222 150 250 120 488 134 390
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 168 3 246 3 326 3 390 3 715 3 874 3 959 4 080 4 127 4 213
Omsättningstillgångar 3 695 3 858 4 012 4 166 4 001 4 357 4 461 4 444 3 903 4 286
Tillgångar 6 863 7 103 7 339 7 557 7 715 8 231 8 420 8 524 8 030 8 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 211 6 332 6 363 6 475 6 403 6 396 6 274 6 281 5 913 5 870
Obeskattade reserver 356 398 545 605 705 810 753 843 925 1 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 134 188 260 301 374 436 534 662 635
Kortfristiga skulder 223 240 243 216 306 651 957 866 530 594
Skulder och eget kapital 6 863 7 103 7 339 7 557 7 715 8 231 8 420 8 524 8 030 8 499
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 242 384 384 376 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 132 84 0 0 - 0 0 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 99 26 0 0 74 121 121 118 175
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 128 127 120 92
Omsättning 713 588 389 135 134 954 868 1 556 515 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 713 588 389 - 126 954 862 1 556 515 459
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 320 179 - - 333 538 587 524 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 46 -10 17 -41 404 63 599 -221 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,26% 51,16% 188,15% 7,14% -86,79% 10,67% -44,60% 202,14% -43,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,52% 0,49% 0,08% 2,91% 1,56% 5,14% 1,31% 7,33% -1,69% 1,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,05% 5,95% 1,54% 162,96% 95,24% 44,34% 12,76% 40,17% -26,41% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 486,96% 615,31% 968,89% 2 925,93% 2 932,54% 388,47% 406,50% 229,95% 654,95% 402,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,55% 93,52% 92,49% 91,93% 89,73% 84,96% 81,10% 80,97% 81,93% 80,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 656,95% 1 607,50% 1 651,03% 1 928,70% 1 307,52% 669,28% 466,14% 513,16% 736,42% 721,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...