Visa allt om Ekbusken AB
Visa allt om Ekbusken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 508 1 564 1 538 1 527 8 711 8 959 7 714 6 386 6 103 6 230
Övrig omsättning 184 126 173 460 74 60 15 - 39 63
Rörelseresultat (EBIT) -721 -176 19 239 201 908 1 146 170 546 385
Resultat efter finansnetto -362 161 438 464 8 187 884 1 095 124 456 283
Årets resultat 34 425 475 300 8 054 532 656 77 259 199
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 880 3 845 2 541 2 893 2 672 1 894 1 895 1 655 1 712 1 667
Omsättningstillgångar 6 300 7 080 8 267 7 502 8 632 2 700 2 623 1 790 2 024 1 809
Tillgångar 10 180 10 925 10 809 10 396 11 303 4 595 4 517 3 445 3 736 3 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 041 10 207 9 783 9 348 9 547 1 893 1 761 1 105 1 172 912
Obeskattade reserver 0 410 715 815 740 678 525 328 325 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 67 45 -13 227 570 963 1 040 1 166 1 332
Kortfristiga skulder 137 241 267 246 789 1 454 1 269 971 1 073 993
Skulder och eget kapital 10 180 10 925 10 809 10 396 11 303 4 595 4 517 3 445 3 736 3 476
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 811 701 608 838 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 852 898 780 1 311 310 165 139 137 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 245 262 219 353 303 234 218 272 117
Utdelning till aktieägare 660 0 0 0 500 400 400 0 100 0
Omsättning 692 1 690 1 711 1 987 8 785 9 019 7 729 6 386 6 142 6 293
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 254 782 769 764 4 356 2 986 2 571 2 129 2 034 2 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 580 618 523 899 510 398 346 435 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -655 -108 85 313 259 962 1 200 227 611 457
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,52% 1,69% 0,72% -82,47% -2,77% 16,14% 20,80% 4,64% -2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,56% 1,48% 4,05% 4,46% 72,55% 19,76% 25,37% 5,08% 14,86% 11,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -71,26% 10,36% 28,48% 30,39% 94,13% 10,14% 14,86% 2,74% 9,09% 6,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,48% 42,92% 47,95% 32,34% 43,08% 43,88%
Rörelsekapital/omsättning 1 213,19% 437,28% 520,16% 475,18% 90,04% 13,91% 17,55% 12,82% 15,58% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,63% 96,36% 95,67% 96,03% 89,29% 52,07% 47,55% 38,93% 37,63% 31,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 598,54% 2 937,76% 3 096,25% 3 049,59% 1 094,04% 97,04% 96,06% 93,61% 107,36% 94,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...