Visa allt om HosHannah Lilja AB
Visa allt om HosHannah Lilja AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 347 333 289 381 406 543 626 665 725 727
Övrig omsättning - - 27 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 8 0 -12 25 -10 -58 43 -5 8
Resultat efter finansnetto 4 9 0 -12 25 -10 -58 32 -4 8
Årets resultat 4 9 0 -12 17 -10 -58 18 -5 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 6 10 14 18 0 19 20
Omsättningstillgångar 77 80 79 81 72 78 90 187 197 172
Tillgångar 77 80 81 87 82 92 108 187 216 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 34 25 25 38 20 30 88 70 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 46 56 62 45 35 78 99 146 116
Skulder och eget kapital 77 80 81 87 82 92 108 187 216 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 71 74 0 - 60 - 18 247 316 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 117 0 190 231 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 31 28 33 23 78 113 144 162 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 347 333 316 381 406 543 626 665 725 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 347 333 289 381 406 272 313 333 363 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 109 109 155 90 135 181 197 246 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 10 4 -8 29 -6 -56 44 -4 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,20% 15,22% -24,15% -6,16% -25,23% -13,26% -5,86% -8,28% -0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,19% 10,00% 0,00% -13,79% 30,49% -10,87% -53,70% 23,53% -1,85% 4,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 2,40% 0,00% -3,15% 6,16% -1,84% -9,27% 6,62% -0,55% 1,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,76% 72,97% 62,63% 68,77% 67,98% 79,19% 84,82% 89,02% 89,24% 88,72%
Rörelsekapital/omsättning 10,95% 10,21% 7,96% 4,99% 6,65% 7,92% 1,92% 13,23% 7,03% 7,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,35% 42,50% 30,86% 28,74% 46,34% 21,74% 27,78% 47,06% 32,41% 39,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,03% 119,57% 103,57% 77,42% 75,56% 111,43% 46,15% 142,42% 112,33% 114,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...